بررسی اثرات عوامل محیط زیستی در بروز بیماریها و ارائه مدل پیش بینی بروز بیماری با رویکرد داده کاوی(لیشمانیای جلدی در استان اصفهان)

اثر تیمار ویتامین C بر وضعیت هیستوپاتولوِژیک کبد در موشهای صحرائی 25 روزه مسموم با سرب
تبیین تجارب بیماران در فرآیند پیوند کلیه وطراحی مدل مراقبتی
درک فرآیند نظارت بالینی در پرستاران و طراحی مدل کاربردی
حذف استایرین از هوا با استفاده از روش توام تابش اشعه گاما برروی زئولیت طبیعی ایران و نانو ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس آزمایشگاهی
بررسی ارتباط ناپایداری ژنومی القایی با میزان بیان ژن ATM در لنفوسیت های خون محیطی و تکثیر انکوژن HER2 در بافت سرطانی مبتلایان به سرطان پستان قبل
بررسی تغییرات میزان پلاسمایی استئوکالسین و پروتئین شماره 4 اتصالی رتینول و شناسایی تغیرات تک نوکلئوتیدی در پروموتر ژن استئوکالسین در بیمار
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics
طراحی یک روش فلورسانس جهت تشخیص ترکیبات ارگانو ‌فسفره با استفاده از کونژوگه نانوذرات طلا -آنزیم ارگانو فسفر هیدرولاز
بررسی وضعیت اپی‌ژنتیک و پلی مورفیسم‌های ژن دیسبیندین در بیماران بستری مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی 1 در بیمارستانهای روانپزشکی تهران
تمایز سلول ‌های بنیادی اسپرماتوگونی موش به سلول ‌های شبه الیگودندروسیت و پیوند آنها به موش صحرایی مدل دمیلینیشن
مقایسه اثر ایمونومدولاتوری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی و مغزاستخوان انسان بر مسیرهای تمایزی لنفوسیت های Th1 و Th17
شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترو‌اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد
بررسی اثر آنتی ژنهای پروتئینی انگل لیشمانیا (Cysteine peptidaes A)و (Cysteine peptidase B) متصل با نانوذره آلفا-آلومینا در القای مسیر عرضه متقاطع حاصل از فرآیند
بررسی اثر افزایش بیان mir-125-b در سلولهای خونساز CD34+ به منظور تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی به رده لنفوئید.
شناسایی جهش شایع و معکوس اینترون22 ژن فاکتور 8 در زنان ناقل هموفیلی A با استفاده از Inverse PCR و تکنیک های تکمیلی آن
بررسی اثر دپرنیل در القاء عصبی سلولهای مزانشیمی مشتق از بافت چربی و تمایز آنها به سلول شبه عصبی تمایز یافته.
تاثیر LIF (فاکتور مهار کننده لوسمی) و سیستم هم کششتی با لوله فالوپ موش بر تکثیر سلولهای بنیادی اندومتر انسانی
بررسی اثرفاکتور یک مشتق شده ازسلول استرومائی آلفا(?SDF1-) بر تولید فاکتور تغییر رشد بتا(TGF-? ) وفاکتور رشد اندوتلیال عروق ( (VEGFو سنجش میزان آپوپتو
ارزیابی نقش بیش بیان cDNA ی ژن Pax6 در تبدیل سلول های تمایزیافته شبکیه به سلول های نیایی شبکیه موش در شرایط in vivo
بررسی اثربخشی برنامه آموزشی با استفاده از رسانه های الکترونیکی بر رفتارهای بهداشت دهان ودندان دانش آموزان ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 92-91
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
*