طراحی الگوی راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه برای دانشجویان مدیریت در نظام آموزش عالی ایران


طراحی الگوی راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه برای دانشجویان مدیریت در نظام آموزش عالی ایران
پرورش و آماده ساختن دانشجویان مدیریت که مایلند رو پای خود بایستند و کسب‌وکاری را راه‌اندازی نمایند از طریق آشنا ساختن اونان با دانش و مهارت‌های کسب‌وکار امکان‌پذیر خواهد بود.


انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و متد کپراس-مورد مطالعه شرکت ایدکوپرس
این امر همچنین در راستای اهداف توسعه ملی و توسعه پایدار برنامه پنج‌ساله پیش‌بینی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین چشم‌انداز بیست‌ساله می‌باشد.


نقش قابلیت‌های نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط
شناخت شرایط موثر در راه‌اندازی الگوی کسب‌وکار می‌تواند به میزان اشتغال، افزایش بهره‌وری و قابلیت تولید دانشجویان کمک کرده و از میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان بکاهد.


ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای مسائل مکانیابی-مسیریابی و حل آن با رویکرد الگوریتم های فراابتکاری با هدف توازن توزیع کنندگان
لذا تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع باهدف شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های موثر بر راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه برای دانشجویان مدیریت در نظام آموزش عالی ایران انجام‌شده هست.


امکان‌سنجي پياده‌سازي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنايع معدني و مقايسه آن با هزينه‌يابي سنتي (مطالعه موردي : سازمان توسعه و نوسازي م
با هستفاده از روش آمیخته اکتشافی ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان کسب‌وکار که شامل اساتید دانشکده‌های مدیریت و کارآفرینی، کارشناسان و مدیران کسب‌وکار و همچنین صاحبان کسب‌وکارهای موفق، اقدام شد.


بررسی تاثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه ی 18 تهران در سال 92-93
مصاحبه با 24 نفر از خبرگان به مرحله اشباع رسیده و مولفه‌های تأثیرگذار انتخاب گردید.


طراحی الگوی بازار انتقال تسهیلات در بانکداری بدون ربا بر مبنای فقه امامیه
سپس بر پايه روش کمی و مدل‌سازی ساختاری و با هستفاده از نرم‌افزار Lisrel و با توجه به ترکیب دو مدل پارسونز و جم، مدل نهایی هستخراج گردید.


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
از روش آزمون فریدمن و آزمون دوجمله‌ای برای تعیین روایی و رتبه‌ی مولفه‌ها هستفاده شد و بر پايه یافته‌های این تحقیق و با هستفاده از طراحی مدل، مولفه‌های ساختاری و شخصیتی به‌عنوان متغیرهای مستقل و مولفه‌های نوآوری و شبکه اجتماعی، به‌عنوان متغیرهای تعدیل گر و مولفه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه به‌عنوان متغیر وابسته در حوزه‌ی نتایج این تحقیق برنامه گرفتند.


ارزیابی عملکرد عناصر زنجیره تامین مبتنی بر تحلیل پوششی داده شبکه‌ی فازی؛ مورد مطالعه: صنایع نیمه هادی92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews