ارائه نوآوری‌های فنی – ارتباطی (یک چارچوب برای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری) مطالعه موردی: بانک صادرات فارس


ارائه نوآوری‌های فنی – ارتباطی (یک چارچوب برای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری) مطالعه موردی: بانک صادرات فارس
مطالعه حاضر به تدوین یک چارچوب تحقیقی جامع برای درک نوآوری های فنی – ارتباطی و نیز بررسی عواملی که بر انتخاب بسته کاربردی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (eCRM) در موسسه مالي صادرات فارس اثر می گذارند ، پرداخته هست.


ارزیابی محیط کسب و کار صنعت پخش کشور با رویکرد بانک جهانی (مطالعه موردی شرکت های پخش محصولات لبنی)
جهت انجام تحقیق 269 نفر از کارکنان شاغل در شعب و ادارات موسسه مالي صادرات فارس با هستفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند و به پرسشنامه زمینه های نوآوری های فنی – ارتباطی کیتیپونگ سوفونتومافارن (2008) و پرسشنامه مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری مقیمی و رمضان (1390) جواب دادند.


ارائه یک رویکرد ترکیبی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان. (مطالعه موردی: پارس تایر)
از تعداد 300 پرسشنامه توزیعی، تعداد 269 پرسشنامه قابل هستفاده جهت انجام تحلیل های آماری به محقق بازگشت شد.


عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در صنایع کوچک و متوسط (SEMEs) (مطالعه موردی شهرکهای صنعتی شهر شیراز)
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو نرم افزار SPSS و LISREL هستفاده شد.


تأثیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بر « عملکرد نوآوری » با میانجیگری « اقدامات مدیریت زنجیره تامین » (مورد مطالعه: شرکت نفت مناطق مرکزی)
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و هستنباطی انجام گرفت.


تأثیر امنیت ادراک‌شده از پرداخت الکترونیکی و ارزش ادراک‌شده با قصد خرید اینترنتی با تأکید ویژه بر مدل بنگاه و مشتری در میان کاربران اینترن
برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش تحلیل مسیر مدل را خرد کرده و تک تک مسیرها بررسی شده ، کلیت مدل ارائه شده در قالب شاخص های نیکویی برازش بررسی گردید.


تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس استراتژی‌های رقابتی بانک (مطالعه موردی: بانک رفاه)
نتایج تحقیق نشان دهنده اون بودند که بین زمینه فردی نوآوری و eCRM ، بین زمینه محیطی نوآوری و eCRM ، بین زمینه ساوقتی نوآوری و eCRM و بین زمینه تکنولوژیکی نوآوری و eCRM رابطه معنی داری وجود دارد.


مزیت رقابتی در مدل تلفیقی مهندسی مجدد و مدیریت دانش در شرکت ساختمانی ایران سازه
همچنین محاسبه شاخص های نیکویی برازش مدل نشان دهنده اون بود که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار هست.


اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر مدیریت زمان در شرکت مخابرات استان تهران78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews