سیاست تقسیم سود سهام و ساختار مالکیت: مطالعه کاربردی بر روی شرکت های صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران


سیاست تقسیم سود سهام و ساختار مالکیت: مطالعه کاربردی بر روی شرکت های صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده سیاست تقسیم سود سهام و ساختار مالکیت : مطالعه کاربردی بر روی شرکت های صنعتی در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران (مرجان قنبری شاهراجی) موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون جواب مشخصی برای اون ارائه نشده تا جایی که فیشر بلاک از اون به عنوان معمای سود سهام یاد می کند.


بررسی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی و رضایت مشتری و اثر آن‌ها بر وفاداری مشتریان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL)
تصمیم تقسیم سود یکی از مهم ترین تصمیمات شرکت می باشد.


ارزیابی رضایت مشتریان شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دریافت سود سهام یکی ا راه های کسب بازدهی هست.


بازپردازي مفهوم عدالت سازماني بر اساس رويکرد حق‌مدار
سیاست تقسیم سود بین سهامداران ، فعالیت شرکت را ممکن می سازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شیوه تأمین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تأثیر مستقیم دارد.


تاثیر مرکز رشد سازمان زندان ها بر کارآفرینی مددجویان
یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی، آگاهی از ساختار مالکیت می باشد.


بررسی میزان تاثیر کاربرد روشهای علمی مدیریت بر جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان
با هستفاده از ساختار مالکیت می توان راهبردهای لازم را برای عملکرد بهتر شرکت و همچنین افزایش سهام اون ها تدوین نمود.


بررسی توان تبیین Revised Beta مبتنی بر RD-CAPM در مقایسه با Beta مبتنی بر D-CAPM در پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران
ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت، دو جنبه پايه ی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می رود.


تأثیر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید بر خرید وسواسی (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد زنجان)
موضوع پایان نامه حاضر "سیاست تقسیم سود سهام و ساختار مالکیت: مطالعه کاربردی بر روی شرکت های صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران" می باشد.


بررسی تاثیر ارزش برند از دیدگاه مشتری روی وفاداری برند در مطالعه سه هتل بزرگ تهران
در این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت پرداخته شده، در همین راستا پنج فرضیه تدوین شد.

به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران برای دور? وقتی 1385 تا 1391 جمع آوری شدند.

فرضیه های پژوهش از طریق مدل های رگرسیون چند متغیره با نرم افزار Eviews 7 آزمون شده اند.

نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود و انداز? شرکت، اهرم مالی، ارزش بازار سهام وجود دارد.

اما نتایج پژوهش برای مالکیت نهادی و بازده دارایی بر سیاست تقسیم سود معنادار نبوده هست.
60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews