بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت شعب منطقه یک تهران


بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت شعب منطقه یک تهران
امروزه در ب?ن مطالعات مربوط به ساوقت، مفهوم رفتار شهروندی ساوقت? توجه مد?ران و محققان بسیاری را به خود جلب کرده هست؛ رفتارها?? که توجه به اون م? تواند ?ک? از راه های پايه ? در افزایش اثربخشی ساوقت ها باشد.


ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی واحدهای عملیاتی شرکت مخابرات استان بوشهر با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه
تعهد ساوقت? ن?ز ب?ان گر ن?رو?? هست که فرد را ملزم م? کند تا در ساوقت بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف ساوقت?، وظا?ف خود را اجرا کند.


ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای برنامه‌ریزی نیازمندی مواد در زنجیره تامین (شرکت نوشیدنی توپو)
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار شهروندی ساوقتی بر تعهد ساوقتی کارکنان موسسه مالي ملت، شعب منطقه یک شهرستان تهران در سال 1393 می باشد.


طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر مزیت رقابتی با تاکید بر ظرفیت نوآوری استراتژیک
پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع اسنادی-میدانی هست.


بررسی وضعیّت مدیریت استعداد در جذب و نگهداشت اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی استان تهران)
جامعه آماری در این پژوهش متشکل از کارکنان موسسه مالي ملت، شعب منطقه یک تهران، شامل 600 نفر می باشند حجم نمونه نیز با هستفاده از فرمول کوکران 185 نفر برآورد گردید.


بررسی تاثیرمدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی با اثر میانجی شایستگی مدیریت مورد مطالعه کارکنان بخش ستادی و مدیریت‌های شعب بانک مسکن ش
داده ها با هستفاده از پرسشنامه هستاندارد ارگان و کانوسکی شامل14 سوال و پرسشنامه هستاندارد آلن و می یر مشتمل بر8 سوال جمع آوری گردید.


بررسی رابطه مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی در بین کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
برای بررسی رابطه میان خصوصیات جمعیت‌شناختی کارکنان و تعهد ساوقتی اونان، از آزمون کای دو هستفاده شد که نتایج حاصله رابطه بین سن،جنسیت،تحصیلات و سابقه خدمت کارکنان با تعهد ساوقتی را رد کرد.


بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سطح تفکّر استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: چهار سازمان منتخب در شهر تبریز)
به منظور تجزیه تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هستفاده شدکه نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد، که داده ها نرمال بوده(p> 0/05) و نتایج آزمون همبستگی نیز مشخص نمود که بین رفتار شهروندی ساوقتی و تعهد ساوقتی رابطه مثبت و معناداری(0.01?r=0.895 ,p) وجود دارد.


بررسی بهبود اثربخشی تبلیغات تجاری با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی افراد بر اساس شاخص نمای شخصیتی مایرز بریگز (MBTI)
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 78.3 % از تغییرات متغیر تعهد ساوقتی کارکنان توسط متغیرهای مستقل رفتار شهروندی مدل تبیین و توضیح و پیش بینی می شود.آماره دوربین واتسون نیز برابر با787/1 می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که خطاهای مدل در این آزمون همبسته نبوده و مولفه های نوع دوستی و وظیفه شناسی قدرت بیشتری برای پیش بینی تعهد ساوقتی کارکنان موسسه مالي ملت را دارند.

کلید واژه ها: رفتار شهروندی ساوقتی ،تعهد ساوقتی، موسسه مالي ملت


72 out of 100 based on 47 user ratings 422 reviews