بررسی و تعیین جایگاه مناسب شغلی افراد جویای کار بر اساس خصوصیات فردی با روش QFD جهت توسعه کارآفرینی


بررسی و تعیین جایگاه مناسب شغلی افراد جویای کار بر اساس خصوصیات فردی با روش QFD جهت توسعه کارآفرینی
در این پژوهش، خصوصیات فردی افراد جویای کار بر پايه چهارچوب شبکه شغلی وزات کار آمریکا) اونت( مورد توجه برنامه گرفته هست.


ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای برنامه‌ریزی نیازمندی مواد در زنجیره تامین (شرکت نوشیدنی توپو)
این ویژگی ها شامل شخصیت شغلی، مهارتهای اولیه، مهارتهای کاری، دانش و تحصیلات فرد می شوند.


طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر مزیت رقابتی با تاکید بر ظرفیت نوآوری استراتژیک
بر این پايه ، هدف پژوهش تعیین و اولویت بندی جایگاه شغلی مناسب برای افراد جویای کار بر پايه خصوصیات فردی اونها با هستفاده از روش خانه کیفیت QFD هست.


بررسی وضعیّت مدیریت استعداد در جذب و نگهداشت اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی استان تهران)
روش پژوهش، نظری – کتابخانه ای و میدانی، ماهیت پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی می باشد.


بررسی تاثیرمدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی با اثر میانجی شایستگی مدیریت مورد مطالعه کارکنان بخش ستادی و مدیریت‌های شعب بانک مسکن ش
جامعه پژوهش را 96 نفر از افراد جویای کار شهرستان راور بر پايه سامانه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان تشکیل می دهد.


بررسی رابطه مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی در بین کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
بر پايه فرمول کوکران 77 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.


بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سطح تفکّر استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: چهار سازمان منتخب در شهر تبریز)
از طریق پرسشنامه رغبت سنج شغلی هالند و یک پرسشنامه محقق ساخته، خصوصیات فردی اونان تعیین شد.


بررسی بهبود اثربخشی تبلیغات تجاری با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی افراد بر اساس شاخص نمای شخصیتی مایرز بریگز (MBTI)
فهرست مشاغل از سامانه مرکز آمار ایران بر پایه نتایج آمارگیری سال 1385 هستخراج گردید.


طراحی و تبیین سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه)
بر پايه این فهرست، مناسب ترین شغلها برای هر فرد بر پايه جدول QFD تعیین و الویت بندی گردید.

نتیجه حاصل از اولویت بندی مشاغل با QFD با الویت بندی خود افراد، از طریق شاخص "ضریب همبستگی اسپیرمن" مقایسه گردید.

یافته ها نشان داد که روش QFD موفق بوده هست که در 64 % نمونه ها مناسبترین شغل را به صورت دقیق تعیین کند.

نتیجه دیگر این بود که ضریب همبستگی بین اولویت بندی مشاغل از روش QFD با اولویت بندی مشاغل توسط خود افراد را میتوان با آلفای /005، با مقداری بیشتر از 5/0 به جامعه تعمیم داد.
54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews