ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی بخش آزمایشگاه، بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس اصول استاندارد بین‌المللی ایزو 110-9241


ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی بخش آزمایشگاه، بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس اصول استاندارد بین‌المللی ایزو 110-9241
مراکز ارائه‌دهنده خدمات مراقبت بهداشتی درمانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ساوقت‌های اجتماعی، نقش عمده‌ای در بهبود وضعیت سلامت کشور و ارایه خدمات سلامتی دارند که برای اداره صحیح اون‌ها باید اطلاعات به شکلی صحیح گردآوری شوند و پس از پایش و دسته‌بندی و هستنتاج به شکل مناسب و در وقت مناسب در اختیار تصمیم گیران بیمارستان به خصوص مدیران و روسای اون برنامه گیرد.


بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک مدیران بر قابلیت تفکر استراتژیک در سازمان
سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی یکی از مهم‌ترین سیستم‌ها در جهت ارتقای کیفیت مراقبات سلامت می‌باشند.


زمانبندی و زمانبندی مجدد زنجیره تامین
با توجه به هزینه‌های هنفرمودی که صرف نصب و اجرای سیستم‌های اطلاعات سلامت می‌شود، ارزیابی این سیستم‌ها بسیار مهم هست.


دولت الکترونیک و تاثیر آن بر کنترل فساد اداری و مالی در ادارات دولتی شهرستان دامغان
سیستمی که نتواند نیاز کاربران را برآورده کند و مشتری محور نباشد به عنوان یک سیستم ضعیف تلقی خواهد شد.


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های چابکی نیروی کار با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور)
در طراحی سیستم‌های اطلاعاتی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، عناصر کلیدی هستند و نقش مهمی در توسعه، اجرا و ارزیابی این سیستم‌ها دارند.


"بررسی تاثیر سبک رهبری تحول‌آفرین و هوش فرهنگی مدیران بر مقاومت کارکنان در مقابل تغییر " ( مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم)
طراحی محصولات نرم‌افزاری نظیر HIS باید ضمن مطابقت با نیازهای و انتظارات کاربران، کارایی، تأثیر و رضایت کاربر را نیز تضمین نمايند.


« بررسی رابطه اعتماد مردم به کارکنان دولت با کاهش فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان دامغان»
هدف از این تحقیق بررسی میزان تطبیق عملکرد سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بخش آزمایشگاه، بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان با اصول هستاندارد بین‌المللی ایزو 110-9241 می‌باشد.


بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان شاهرود
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می‌‌باشد.


بررسی رابطه توانمندسازی و سرمایه انسانی کارکنان مالی در واحدهای جهاد دانشگاهی شهر تهران
گردآوری داده‌ها با هستفاده از پرسشنامه هستاندارد ایزومتریک 110-9241، درجه‌بندی شده در مقیاس لایکرت 5 گزینه‌ای و توزیع اون میان کاربران بخش آزمایشگاه بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان انجام شده هست.

پرسشنامه مورد هستفاده در 7 بخش کلی تنظیم شده و دارای 35 پرسش می‌باشد.

روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی اون با آزمون آلفای کرونباخ 952/0 به تایید رسید.

در نهایت داده‌ها با هستفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.

یافته‌های تحقیق نشان داد که کلیه سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی مورد مطالعه (کوثر با میانگین تطابق 3.65، رایاوران توسعه با میانگین تطابق 3.47، سایان رایان اکباتان با میانگین تطابق 3.25 و پویا سامانه دیوا با میانگین تطابق 3.09) بر پايه اصول هفتگانه هستاندارد ایزو 110-9241، در حد متوسط رو به بالا و به عبارتی مطلوب نقل شده‌اند.

میزان تطابق نرم‌افزارهای مورد مطالعه با اصول هفتگانه ایزو 9241 از نظر کلیه کاربران به ترتیب مناسب بودن برای انجام وظایف 81/3، قابلیت خود توصیف‌نمايندگی 68/3، سازگاری با نیاز کاربر 47/3، خطاپذیری 45/3، قابلیت کنترل 44/3، امکان آموزش مطلوب کاربر 42/3 و شخصی‌سازی جهت کاربر 05/3 می‌باشد.

لازم هست طراحان سیستم ضمن توجه به ارتقای اصول هفتگانه، توجه خاصی به ارتقای قابلیت آموزش و امکان‌پذیر کردن اعمال تغییرات شخصی در نرم‌افزار توسط کاربران نمایند.
78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews