بررسی نقش برند در شرکتهای تولیدی ایران خودرو و تاثیر آن بر وفاداری و رضایت‌مندی مشتریان (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)


بررسی نقش برند در شرکتهای تولیدی ایران خودرو و تاثیر آن بر وفاداری و رضایت‌مندی مشتریان (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
در این تحقیق سعی بر اون هست که تاثیر فیمابین برند بر وفاداری و رضایتمندی مشتریان مورد کنکاش برنامه گیرد.با توجه به اهمیت صنعت،شرکت تولیدی ایران خودرو مورد بررسی برنامه گرفت که با هستفاده از پرسشنامه و فنون گردآوری داده ها وآمار توصیفی،جداول فراوانی و نمودار ستونی و آمار هستنباطی و هستفاده از نرم افزار SPSS،فرضیه های مبتی بر وجود رابطه معنادار بین هویت برند،شخصیت برند،تصویر برند،اجزائ برند و جایگاه سازی برند با رضایتمندی و وفاداری مشتریان مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر خود مدیریتی بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه شاهرود
نتیجه اونکه با تکیه بر داده های آماری و هستنتاج از داده ها،رابطه معناداری بین موارد فوق الذکر وجود دارد و فرضیه ها مورد تایید می باشند.


بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان شعب بانک سپه شهر تهران و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان


شناسایی عوامل موثر بر موفقیت های صادرات کالاهای فناورمحور با رویکرد کارآفرینی و بازارمحوری


66 out of 100 based on 61 user ratings 986 reviews

ارزیابی تأثیر اهرم مالی بر رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شرکت‌های دارویی)
بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به برند
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی واحدهای بازرسی ناجا براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر میزان خرید تولیدات ایرانی بر اساس شاخص های EFQM مبتنی بر تکنیک آنالیز تصمیم گیری VIKOR
مطالعه تطبیقی عملکرد مالی قراردادهای اجاره سفری و اجاره زمانی کشتی ها در شرکتهای کشتیرانی ایرانی
بررسی تأثیر سبک مدیریت تحول‌‌گرای مدیران بر عملکرد تیمهای سازمانی (مطالعه موردی؛ صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل)
نقش مهاجرت سرمایه‌های فکری بر جریان دانش
بررسی تأثیر محرک های یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت های تولیدی، با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: شرکتهای تولید
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی بواسطه تعهد شغلی: (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رشت )
بررسی عوامل (درون و برون سازمانی) موثر بر پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (مورد مطالعه: گروه روشنایی شب‌فروز)
*