تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رقابت‌پذیری با نقش تعدیلی سرمایه فکری و نوآوری


تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رقابت‌پذیری با نقش تعدیلی سرمایه فکری و نوآوری
محیط متغیر امروز، به ساوقت‌ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از مهارت، تواناییها و فناوری‌های رقبا، به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند.


ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی واحدهای بازرسی ناجا براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
یکی از ویژگی‌های شرکتهای موفق امروز برخورداری از قدرت رقابت‌پذیری هست.


بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر میزان خرید تولیدات ایرانی بر اساس شاخص های EFQM مبتنی بر تکنیک آنالیز تصمیم گیری VIKOR
در عصر رقابتی امروز، شرکت ها باید سیاست های مسئولیت اجتماعی را دنبال نمايند که به عنوان یک نگرش کلیدی در قضاوت درباره شهرت ساوقت به کار می‌رود.


مطالعه تطبیقی عملکرد مالی قراردادهای اجاره سفری و اجاره زمانی کشتی ها در شرکتهای کشتیرانی ایرانی
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت سرمایه فکری و جایگاه اون در رشد و بقای شرکت و ساوقت و از طرفی با توجه به گسترش روزانه تکنولوژی و افزایش ارتباطات و لزوم توجه به نوآوری در این راستا، این مطالعه بر اون هست تا به بررسی اثر مسئولیت اجتماعی، سرمایه فکری و نوآوری بر رقابت پذیری بپردازد.


بررسی تأثیر سبک مدیریت تحول‌‌گرای مدیران بر عملکرد تیمهای سازمانی (مطالعه موردی؛ صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل)
در این پژوهش جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) هستفاده شد و با هستفاده از تحلیل عاملی تاییدی سعی شد تا روابط بین متغیرهای مسئولیت اجتماعی، رقابت‌پذیری، سرمایه فکری و نوآوری تجزیه و تحلیل شده و ارتباط بین اونها مورد بررسی برنامه گیرد.


نقش مهاجرت سرمایه‌های فکری بر جریان دانش
نتایج حاصل از تخمین داده‌های جمع‌آوری شده حاکی از این بود که مسئولیت اجتماعی بنگاه می‌تواند بر رقابت پذیری اثرگذار باشد.


بررسی تأثیر محرک های یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت های تولیدی، با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: شرکتهای تولید
این اثر علاوه بر این که مستقیم هست، می تواند از کانال نوآوری و سرمایه فکری نیز بر رقابت پذیری اثر گذار باشد، زیرا نتایج پژوهش مشخص نمود مسئولیت اجتماعی بنگاه بر نوآوری و سرمایه فکری اثر مستقیم و معنی داری دارد.


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی بواسطه تعهد شغلی: (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رشت )


بررسی عوامل (درون و برون سازمانی) موثر بر پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (مورد مطالعه: گروه روشنایی شب‌فروز)


78 out of 100 based on 33 user ratings 1208 reviews