بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شهرداری منطقه11تهران


بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شهرداری منطقه11تهران
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار ساوقتی با کارآفرینی ساوقتی کارکنان شهرداری منطقه11 شهرستان تهران پرداخته شده هست.


سنجش ارتباط میان بازاریابی رابطه‌مند و رضایت بیمه‌گذاران ( مشتریان ) در شرکت بیمه آسیا
تحقیق حاضر از نظر هدف،توصیفی،همبستگی و پیمایشی می باشد، جامعه آماری مورد بررسی عبارت هست از مجموعه کارکنان و کارشناسان در شهرداری منطقه11شهرستان تهران که تعداد اونها 565 نفر می‌باشد.


ارزیابی میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد از دیدگاه معلمان و مدیران
برپايه روش نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 130نفر تعیین گردیده هست..لوازم گردآوری داده ها شامل پرسشنامه (جهت سنجش ساختار ساوقتی پرسشنامه هستاندارد هستیفن رابینز و همچنین جهت سنجش ارتباط ساختار ساوقتی با کارآفرینی پرسشنامه به صورت محقق ساخته بوده ) که با هستفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 0.89 می باشد.


بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و بهره‌ وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش ناحیه2 بندرعباس
که به منظور سنجش روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و همسانی درونی هستفاده گردیده هست.روش تجزیه و تحلیل داده بار پايه آزمون ضریب همبستگی رتبه ای و آزمون کلموگرف اسمیرنوف و با هستفاده ار نرم افزار spssمی باشد بر پايه یافته های تحقیق مشخص گردید که: 1 ضریب همبستگی بین متغییر پیچیدگی و کارآفرینی ساوقتی 387/0- هست.


بررسی تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی در گمرک فرودگاه امام خميني(ره)
که نشان دهنده وجود رابطه ای معکوس بین این دو متغیر می‌باشد 2- ضریب همبستگی بین دو متغیر رسمیت و کارآفرینی ساوقتی 48/0- می باشد.که نشان از وجود رابطه معکوس و نسبتاْ قوی بین این دو متغیر هست.


بررسی عوامل موثر در افزایش مطالبات غیرجاری و راهکارهای نوین کاهش آن در مدیریت شعب پست بانک استان البرز
3-ضریب همبستگی بین دو متغیر تمرکز و کارآفرینی ساوقتی 66/0- می باشد.که نشان از وجود رابطه معکوس و قوی بین این دو متغیر هست.


بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
.


اثرات نا متقارن شوک های نفتی بر متغیر نقدینگی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی در ایران
پس می‌توان نتیجه گیری کرد که بین ساختار ساوقتی و کارآفرینی ساوقتی رابطه معنی داری وجود دارد.


بررسی تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده و هزینه‌های جابجایی مشتری بر وفاداری مشتری:"مورد مطالعه بیمارستان‌های منتخب شهر تهران"78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews