بررسی تاثیر عوامل سیاسی و ریسک‌پذیری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چارچوب بازاریابی بین‌المللی (تاکید در صنعت نفت و گاز ایران)


بررسی تاثیر عوامل سیاسی و ریسک‌پذیری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چارچوب بازاریابی بین‌المللی (تاکید در صنعت نفت و گاز ایران)
سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي یکی از اصلی ترین منابع تامین مالی برای تمامی کشورها می باشد.


بررسی ارتباط بین سبک رهبری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی شمیرانات
این منبع را شرایط متفاوتی تحت تاثیر و نوسان برنامه می دهند.


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترانزیت جاد‌ه ای کالا از کشور
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شرایط سیاسی و ریسک پذیری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چارچوب بازاریابی بین المللی در این صنعت و افزایش این منابع بر پايه ابزارهای بازاریابی بین المللی می پردازد.


تأثیر هوش معنوی و اخلاقی در ارتقای سلامت اجتماعی و اداری در سازمان امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
براي ارزیابی تاثیر شرایط سیاسی و ریسک پذیری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از یک مدل جامع اقتصادسنجی هستفاده می شود.


بررسی رابطه خلاقیت مدیران با انگیزش شغلی کارکنان در شهرداری تهران
شاخصهاي اقتصادي پايه ی که در این مدل به کار رفته اند، عبارتند از درآمد سرانه، شاخص تجمیع و تجهیز سرمایه در بازارهای مالی، نرخ مالیات بر درآمد، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، همچنین متغیرهای سیاسی و حکمرانی شامل: شفافیت و پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری مقررات، تأمین قضایی و سیستم قضایی کارا و کنترل فساد.


بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر عملکرد شرکت مخابرات استان خوزستان از دیدگاه مبتنی بر منابع
با توجه به اینکه برخی از متغیرهاي مدل، داراي بعد وقت و برخی دیگر داراي دو بعد (وقت و مکان) هستند، براي تجزیه و تحلیل اونها از الگايشان داده هاي ترکیبی (پانل دیتا ) هستفاده گردید.


بررسی تأثیر آموزش مهارت‌ها بر اثربخشی سازمانی شرکت های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه شهرستان مشهد با تأکید بر نقش تعدیل‌گری فرآیندهای مد
همچنین در این تحقیق با توجه به انواع الگوهای داده های ترکیبی از روش حداقل مربعات وزني (GLS) هستفاده شده هست.


به کارگیری تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تحلیل ممیز (DA) و کاربرد آن در طبقه‌بندی مشتریان اعتباری بانک ملت
به منظور راستی آزمایی نتایج و جواب به برخی از ابهامات و سوالات باقیمانده و برای تکمیل بیشتر پژوهش از روش دلفی و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران هستفاده شده هست.


بررسی رابطه بین سرمایه فکری و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان شهید لبافی نژاد
اندازه یک کشور با خالص جریان ورودی FDI همبستگی مثبت و معناداری دارد.

آشنایی و شناخت خارجی‌ها با آداب و رسوم، قوانین و مقررات، موقعيت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای مقصد، کاهش عدم تقارن اطلاعات و شفافیت بیشتر بر جریان ورودی FDI مثبت می باشد.

رابطه بین شاخص درجه باز بودن اقتصاد و خالص جریان ورودی FDI مثبت و معنادار هست.

اثر شاخص شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد بر خالص جریان ورودی FDI در کشورهای تحریم شده مثبت و معنادار هست.

همچنین کنترل فساد و عدم هستفاده از قدرت قانونی در جهت امیال و منافع شخصی در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی، اثر مثبتی بر جریان FDI و تأمین منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری داخلی در این کشورها دارد، رابطه بین شاخص ثبات سیاسی و خالص جریان ورودی FDIدر کشورهای توسعه‌یافته مثبت و به لحاظ آماری معنادار هست.

همبستگی بین شاخص‌های اثربخشی دولت در انجام وظایف محول شده، کیفیت مقررات و متغیر خالص جریان ورودی FDI در کشورهای تحریم شده منفی و معنادار و در کشورهای توسعه‌یافته مثبت و بی‌معنا هست.

حساسیت خالص جریان ورودی FDI نسبت به تغییرات شاخص تأمین قضایی و کارآمدی دستگاه قضایی و دادگستری در هر دو گروه مورد بررسی منفی هست، به‌ نحوی که به لحاظ آماری تنها در کشورهای توسعه‌یافته معنادار و در کشورهای تحریم شده بی‌معنا می‌باشد.

بر پايه یافته ها، شرایط سیاسی جزء موثرترین فاکتورها در میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده و ریسک نیز یکی از شرایط انگیزشی مهم در این مقوله می باشد; که می توان با تغییر در میزان این فاکتورها به جذب بیشتر سرمایه خارجی دست یافته و برای تسهیل و افزایش مقدار این سرمایه از شرایط و ابزارهای بازاریابی در سطح بین الملل بهره برد.

که در صنعت نفت و گاز با توجه به نظریات کارشناسان این حوزه با ایجاد تغییرات و تنوع در بسته های پیشنهادی به شرکتهای خارجی سرمایه گذار، و کاهش ریسک و افزایش تضمین سود دهی می توان بیشترین نتیجه را کسب کرد.
78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews