بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل BSQ (مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در شهر اهواز)


بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل BSQ (مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در شهر اهواز)
امروزه موسسه ماليها نقش پايه ی ومهمی در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند.


به کارگیری تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تحلیل ممیز (DA) و کاربرد آن در طبقه‌بندی مشتریان اعتباری بانک ملت
موسسه ماليها می توانند باکسب رضایت بیشتر مشتریان وتشویق اونها به پس انداز و وتراکم سرمایه وجمع آوری سرمایه های کوچک وبکار انداختن اونها دررشته های تولیدی ومصرفی ، نقش مهمی را درشکوفایی اقتصاد کشورها ایفا نمایند که تحقق این هدف با کسب رضایت بیشتر مشتریان حاصل می شود.


بررسی رابطه بین سرمایه فکری و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان شهید لبافی نژاد
باید توجه داشت که رضایت مشتریان ، تحت تأ ثیر شرایط متعددی برنامه دارد که یکی از مهم ترین این شرایط ،کیفیت محصول یا خدمت می باشد.


شایستگی های منابع انسانی و رابطه آن با استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت مهندسین مشاور آذرآب اندیش
موسسه ماليداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات می‌باشد که برپايه اون تمامی فعالیتهای مالی، موسسه ماليی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می‌شود.


بررسی تاثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت روابط با مشتریان بر عملکرد شرکت مخابرات استان تهران
به همین دلیل، هستفاده از سیستمهای الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد هستفاده‌نمايندگان از خدمات موسسه ماليداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.


بررسی رابطه بین استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تحلیل سودآوری محصولات (بررسی موردی در شرکت فرآوری و ساخت)
این پژوهش به بررسی و سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در موسسه مالي قرض الحسنه مهر ایران و رابطه اون با رضایتمندی مشتریان پرداخته هست.


تاثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) شهر رشت
در بخش مبانی نظری ،مفاهیم و تعاریف مربوط به خدمات ،کیفیت، رضایتمندی و موسسه ماليداری ودر نهایت پیشینه تحقیق مورد بررسی برنامه گرفته اند.


ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره‌گیری از نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی؛ مطالعه موردی: دانشگاه مهرالبرز
جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان موسسه مالي قرض الحسنه مهر ایران در شهر اهواز می باشند که در بهار 1393به این موسسه مالي مراجعه نموده و دارای حساب قرض الحسنه پس انداز و یا جاری بوده باشند.نمونه آمار ی این تحقیق با هستفاده از فرمول جوامع نا محدود 207 نفر محاسبه گردید.سپس پرسشنامه ای بر مبنای ابعاد هفت گانه روش سنجش کیفیت خدمات موسسه ماليی BSQطراحی گردید.پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 90.2 محاسبه گردید.برای آزمون فرضیات تحقیق از روشهای کای اس و آزمون دوجمله ای و همچنین روش فرید من هستفاده گردید در نتیجه این آزمون ها هر هفت فرضیه پژوهش تایید شد که نشاندهنده ی تاثیر هر7 بعد کیفیت مد نظر بر رضایتمندی مشتریان می باشد.رتبه بندی ابعاد از نظر اهمیت عبارت هست از:1_قابلیت اطمینان 2_تضمین 3_اثربخشی 4_بها 5_قابلیت دسترسی 6_تنوع خدمات 7_ابعاد فیزیکی

بررسی تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان در شرکت سرمایه‌گذاری صنایع فلزات و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی


60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews