تدوین استراتژی منابع انسانی برای گروه صنعتی گلرنگ


تدوین استراتژی منابع انسانی برای گروه صنعتی گلرنگ
هستراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی هست که به سیاست ها و رویه های متعلق به منابع انسانی می پردازد.


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری شرکتی (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین و بانک توسعه صادرات)
در واقع فرآیند تدوین و اجرای هستراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های هستراتژیک ساوقت هست.


بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
هدف این پژوهش تدوین هستراتژی منابع انسانی برای گروه صنعتی گلرنگ می باشد.


بررسی امکان سنجی استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و شناسایی موانع استقرار آن در شرکت راه آهن ج.ا.ا
مبنای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش مدل LENS ( Leadership Effectiveness and New Strategies ) بوده که از طریق شناسایی موانع رسیدن به چشم انداز ساوقت، به تدوین هستراتژی و تهیه برنامه های اجرایی جهت عبور از موانع می پردازد.


بررسی تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر ابعاد ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
این پژوهش با هستفاده از الگوی تحقیقاتی پیمایشی و با کمک روش های تجزیه و تحلیل داده های DEMATEL , ANP اجرا شد.


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با نوآوری از مسیر سرمایه دانشی
جامعه آماری این پژوهش را مدیران ارشد و میانی و کارشناسان ارشد ساوقت تشکیل می دهند که به عنوان نخبگان با تعدادی مصاحبه انجام گشت و مابقی به پاسخگویی به پرسشنامه پرداختند.


بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ایساکو)
پس از پردازش داده های به دست آمده مشخص گردید که موانع اصلی در دستیابی به چشم انداز ساوقت، موانع رفتاری بوده و موثرترین هستراتژی منابع انسانی در گذر از این مانع، هستراتژی متعهدانه می باشد و تامین نیروی انسانی مناسب و توانمند سازی اونان نیز بیشترین تاثیر را در اجرای مناسب هستراتژی جهت گذر از موانع دارا می باشد.


ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده بر مدیران تعاونیها بر اساس مدل کرک پاتریک (نمونه استان خراسان شمالی)


طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش سطح هوش رقابتی ( مطالعه موردی صنایع غذایی شهر تبریز)


72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews