مدل‌سازی سنجش بهره‌وری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات درشرکت ملی نفت ایران


مدل‌سازی سنجش بهره‌وری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات درشرکت ملی نفت ایران
هدف از بكارگيري فناوري اطلاعات در مديريت سرمايه‌هاي انساني به عنوان مهم‌ترين بخش از يك سرمايه‌هاي ساوقتي منجر به مفاهيم نوآورانه‌اي چون مديريت الكترونيكي منابع انساني گشته هست.


بررسی گرایش اصلی موسسه مردم نهاد نرجس شیراز از نظر کاوشگری، بهره‌وری یا دوسوتوانی
هستفاده از ابزارها و روش‌هاي نايشانن براي كسب، نگهداري، بروزرساني و گردش اطلاعات منجر به جذب،تربيت و آموزش نيروهاي متخصص با كيفيت بالا و صرف هزينه مناسب خواهد شد.


طراحی نقشه راه تغییر مدل کسب و کار؛ مطالعه موردی: کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (فروشگاه اینترنتی)
علاوه‌براين فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي اين امكان را فراهم خواهند كرد تا يك ساوقت بتواند با افزايش كيفي تصميمات در بخش مديريت منابع انساني موجب گردش مناسب مشاغل و جابجايي موثر كاركنان شود.


ارائه مدلی هیبریدی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) جهت ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران
در اين پژوهش مدلي بومي از سنجش بهره‌‌وري مديريت منابع انساني برپايه آخرين يافته‌هاي فناوري اطلاعات در حوزه نفت ارائه خواهد شد.


بررسی عوامل موثر بر پذیرش عاملهای هوشمند در خدمات سلامت الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت کمک‌رسان ایران)
از مهمترين بخش‌هاي اين پژوهش تعيين ميزان اثرگذاري فناوري اطلاعات با در نظر گرفتن مولفه‌هايي چون اثربخشي و كارايي در سنجش بهره‌وري مديريت منابع انساني هست.


بررسی تاثیر رهبری بصیر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
همينطور در تحقيق يادشده راهبردهايي براي افزايش بهره‌وري در سامانه مديريت منابع انساني مبتني بر واكاايشان وضعيت فعلي و اثرگذاري فناوري اطلاعات براي رسيدن به وضعيت مناسب آتي مديريت منابع انساني هستخراج خواهد شد.


نگاشت شبکه‌ی وابستگی نام تجاری بیمه‌گزاران با استفاده از روش BCM (مطالعه موردی: بیمه ملت)
جامعه آماری تحقیق مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت بوده و تعداد اونها 200 نفر می باشد، روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده و برپايه جدول مورگان میزان اون 132نفر تعیین گردیده هست.


بررسی رابطه بین چارچوب‌های ذهنی و ویژگیهای روانشناختی با عملکرد کارآفرینان در اصناف و بنگاههای کوچک (مطالعه موردی شهرستان بابل)
میزان پایایی لوازم اندازه گیری تحقیق برپايه روش آلفای کرون باخ 0.94 % برآورد شده هست.


ارتباط میان تغییرات قیمت و نوسانات قیمت در بازار بورس ایران با سایر کشورها و بررسی اثر پروانه‌ای آن براساس نظریه‌ی آشوب
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بیان می دارد که بین فنآوری اطلاعات و کارآیی ارتباط دو سویه و معنی داری وجود دارد.

همچنین بین فنآوری اطلاعات و ارزش اضافه کرده ساوقتی ارتباط دو سویه و معنی داری وجود دارد.

بین کارایی منابع انسانی با عواملی چون اشتراک دانش، گردش اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط معنی دار مثبتی وجود دارد.

و با افزایش کارایی منابع انسانی با عواملی چون اشتراک دانش ، گردش اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز افزایش می یابد.

همچنین مشاهده می شود که بین فنآوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی ارتباط معنی دار مثبتی مشاهده می شود.

بدین معنی که با افزایش توسعه فنآوری اطلاعات مدیریت منابع انسانی نیز می تواند توسعه پیدا کند، از این رو می توان بیان داشت که فناوری اطلاعات نقش توانمند ساز را در مدیریت منابع انسانی ایفا می کند.

و نیز بین فنآوری اطلاعات و مهارت های فردی و ساوقتی ارتباط دو سویه و معنی داری وجود دارد، بدین معنی که با توجه و اهمیت به فنآوری اطلاعات در ساوقت می توان شاهد توسعه و بهبود مهارت های فردی و ساوقتی بود.
98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews