بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر ریسک‌های مدیریت پروژه (مورد مطالعه: پروژه‌های فناوری اطلاعات بانک ملت)


بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر ریسک‌های مدیریت پروژه (مورد مطالعه: پروژه‌های فناوری اطلاعات بانک ملت)
پروژه های فناوری اطلاعات دارای محیطی متغییر ، پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند ، که این محیط موجب تحمیل ریسک‌های مختلف به این پروژه‌ها می‌گردد.


بررسی و تعیین اثربخشی فاکتورهای موثر براجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپاپرس
مدیـران پروژه با شناخت و بکارگیـری صحیح مدیریت ریسک می تواند رویکرد مناسبی در برابر این ریسک ها اتخاذ نماید.


توسعه مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در حوزه خلیج فارس به روش پانل دیتا
از جمله رویکردهای مطرح در مدیریت کنونی ، هستفاده از مزایای مدیریت دانش برای کنترل ، تعدیل و کاهش اثرات ریسک های متنوع پروژه های فناوری اطلاعات می باشد.


مدیریت نقدینگی صندوق شعبه مرکزی بانک آینده با استفاده از مدل لاندای امری
این پژوهش به بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر سه سپس ابعاد ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات می پردازد.


تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مدل شاخص رضایت مشتری (CSI)، (مطالعه مورد: شعب بانک پارسیان استان گیلان)
ابعـاد ریسک های پروژه‌های فناوری اطلاعات که در این پژوهش مطرح و مورد بررسی می باشند شامل : ریسک های اجتماعی ، ریسک های فنی و ریسک‌های مدیریتی پروژه‌های فناوری اطلاعات هستند.


بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مطالعه موردی: بانک‌های سپه و پارسیان استان تهران
برای این کار پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها، پرسشنامه ای بین خبرگان پروژه های فناوری اطلاعات موسسه مالي ملت توزیع و تعداد 171 پرسشنامه تکمیل شده ، مورد تحلیل برنامه گرفته هست.


بررسي ميزان اعتماد بنفس مديران بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
روش تحقیق در این پژوهـش توصیفـی- همبستگـی هست و برای آزمـون فرضیـات و پاسخـگویـی به سوالات تحقیـق ، از روش « مدل سازی معادلات ساختاری » هستفاده شد.


موانع وراهکارهای توسعه کار آفرینی در سازمان فنی وحرفه ای (مطالعه موردی سازمان فنی حرفه ای تهران)
طبق نتایـج «مدل سازی معادلات ساختاری» در پروژه های فناوری اطلاعات بانـک ملـت ، بین « فرایندهای مدیریت دانش » و «ریسک های مدیریت پروژه» بواسطـه متغییرهـای میانجی «ریسـک های زیرسیستم اجتماعی» و «ریسک های زیرسیستم فنی» رابطه منفی و معناداری وجود دارد ، بدین ترتیب که با بهبود ، «فرایندهای مدیریت دانش» ، «ریسک های زیرسیستم اجتماعی» کاهش و بواسطه اون «ریسک های زیرسیستم فنی» ، کاهش می یابند و در نهایت به کاهش «ریسک های مدیریت پروژه» در پروژه های فناوری اطلاعات موسسه مالي ملت منجر می گردد.


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در موفقیت دولت الکترونیک (مطالعه موردی آب و فاضلاب استان تهران)54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews