بررسی نقش بودجه‌بندی عملیاتی در بهره‌وری سازمان در نیروی انتظامی


بررسی نقش بودجه‌بندی عملیاتی در بهره‌وری سازمان در نیروی انتظامی
بودجه بندی بر مبنای عملکردشرایط "صرفه جویی "و"اثربخشی "را به ابعاد سنتی بودجه بندی اضافه می کند.


بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مطالعه موردی: بانک‌های سپه و پارسیان استان تهران
این نظام بین کارآیی و اثربخشی تمایز قایل می شود ?در کارایی هستفاده مفید از منابع مورد نظر هست، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط هست در بودجه ریزی عملکرد طبقه بندی عملیات به نحوی هست که هدف ها شفاف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه آسان تر بوده و در روش هزینه یابی اون ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه برنامه می گیرد.


بررسي ميزان اعتماد بنفس مديران بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد )عملیاتی( با تأکید بر ارتباط بین مخارج و نتایج حاصل از اون به کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع تأکید دارد.


موانع وراهکارهای توسعه کار آفرینی در سازمان فنی وحرفه ای (مطالعه موردی سازمان فنی حرفه ای تهران)
این نوع بودجه بندی با مشخص کردن اهداف و برنامه ها و شاخص های کمی برای اونها می تواند به عنوان مبنای مناسب برای ارزیابی فعالیت های دولت توسط ساوقت ها و افراد مختلف باشد.


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در موفقیت دولت الکترونیک (مطالعه موردی آب و فاضلاب استان تهران)
بودجه بندی عملیاتی با مشخص کردن بهای تمام شده هر واحد از فعالیت ها و خدمات دولت و همچنین میزان اثربخش بودن اون فعالیت ها باعث تخصیص بهینه منابع می شود و همه این موارد منجر به بهبود مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی و مدیریت دولتی و شفاف سازی عملیات اون می شود.


بررسی نقش عوامل موثر بر تبادل دانش ضمنی بین بخش بازاریابی و فروش و تاثیر آن‌ها بر موفقیت بازاریابی (مورد مطالعه: نمایندگی‌های بیمه کارآفرین
پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی بهره وری با پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد )عملیاتی( می باشد.


بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری بر فرآیند خلق دانش مشتری در جهت تولید محصول یا خدمت نوآورانه (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان د
جامعه آماری تحقیق روسای دستگاه های اجرایی ذیحسابان مدیران مالی، روسای ادارات امورمالی و طرح و برنامه و کارشناسان بودجه دستگاه اجرایی و حسابداران و حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در نیروی انتظامی می باشد.


بررسی تأثیر e-crm بر رضایت مشتریان گروه خودروسازی سایپا


تحلیل علل فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه کادر مالیاتی اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی


78 out of 100 based on 63 user ratings 938 reviews