ارزیابی نوآوری در ارزش افزوده حاصل از مزیت رقابتی در سازمان های مرکب (مورد مطالعه: در بیمه ایران)


ارزیابی نوآوری در ارزش افزوده حاصل از مزیت رقابتی در سازمان های مرکب (مورد مطالعه: در بیمه ایران)
موضوع تحقیق ارزیابی نوآوری در ارزش اضافه کرده حاصل از مزیت رقابتی در ساوقت های مرکب با تمرکز بروی شرکت بیمه ایران می باشد که دارای دو فرضیه اصلی ، یازده فرضیه فرعی و یک سوال پژوهشی هست در این تحقیق رابطه شش سپس نوآوری شامل منابع مالی و سرمایه در دسترس برای فعالیت سرمایه گذاری دارایی و سرمایه در دسترس برای فعالیت ،سرمایه گذاری در آموزش و یادگیری ،عرضه سرمایه ریسک پذیر ،آزادی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ،و محافظت از حقوق مالکیت معنوی در ارزش اضافه کرده با مزیت رقابت در شرکت بیمه ایران مورد ارزیابی برنامه گرفت .


بررسی عوامل موثر بر اندازه‌گیری و سنجش شاخص منابع انسانی بر اساس مدل EFQM (مطالعه موردی: شرکت مهاران)
روش انجام تحقیق به صورت میدانی لوازم گرداوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.


بررسی رابطه اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
جامعه آماری این تحقیق، مرکز بیمه ایران واقع خیابان فاطمی شهرستان تهران می باشد.


بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان در صنایع غذایی استان البرز
تعداد اعضا جامعه آماری این تحقیق300 نفر وتعداد نمونه که بااستفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران محاسبه شد و افزون براون گرفته شد 150 نفر می باشد.


بررسی رابطه میان اندازه شرکت، مبلغ سود تقسیم شده، ارزش دفتری و ارزش بازار سهام بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر
تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS انجام شده هست.


بررسی تأثیر سیاستهای بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش شاخص بازده دارایی‌ها (ROA) در آن بانک
این پژوهش با توجه به ذات و ماهیت اون از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد .


بررسی سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار هستنباطی درقالب دو بخش که بخش اول به آمار توصیفی سوالات پرسشنامه و بخش دوم به تجزیه وتحلیل هستنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق) با هستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و T-Testیک طرفه پرداخته شده هست.


بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بر پايه نتایج بدست آمده، مشاهده شد که بین نوآوری در ارزش اضافه کرده و مزیت رقابتی ساوقتی رابطه معنا داری وجود ندارد و همبستگی بسیار ضعیف هست ونیز بین نوآوری ساخت یافته و مزیت رقابتی متعادل در ساوقتهای مرکب (مسطح) رابطه معنا داری وجود ندارد با آزمون T-Test یک طرفه و رگرسیون خطی مشخص گردیدو وبین ارزش اضافه کرده ساوقتی نوآوری رابطه معنی داری وجود ندارد و همبستگی بساز ضعیف هست

بررسی میزان رضایت مشتریان شاکی از نحوه رسیدگی به شکایات در مدیریت بازاریابی و فروش شرکت سایپا


60 out of 100 based on 35 user ratings 1160 reviews