بررسی تأثیر منابع نوآوری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری تکنولوژیکی


بررسی تأثیر منابع نوآوری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری تکنولوژیکی
بقای ساوقت‌ها در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین المللی امروز؛ منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی هست.


بررسی تأثیر سیاستهای بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش شاخص بازده دارایی‌ها (ROA) در آن بانک
یادگیری مهمترین سازوکار انباشت دانش، نوآوری و رشد هست.


بررسی سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور
این دانش در ساوقت بوجود می‌آید، منتها تعامل اونها با دیگر ساوقت‌ها و (حضور نظام ملی نوآوری) نقش بسیار مهمی در فرایند ایجاد و انتشار دانش ایفا می کند.


بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نظام ملی نوآوری مجموعه‌ای هست از نهادهای مجزا که به تنهایی یا به صورت مشترک در توسعه و انتشار فناوری‌های جدید شرکت می‌نمايند.


بررسی میزان رضایت مشتریان شاکی از نحوه رسیدگی به شکایات در مدیریت بازاریابی و فروش شرکت سایپا
علی رغم وجود مطالعات متعدد در زمینه ارتباط نهاد‌های مختلف در یک نظام نوآوری، می‌توان فرمود در مطالعات داخلی انجام شده در این حوزه به تفکیک منابع نوآوری پرداخته نشده و بررسی نقش و میزان اثرگذاری این منابع بر روی ساوقت‌های نوآور داخلی در کشور مورد توجه واقع نشده‌است.


بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف اصلی این تحقیق رسیدن به این موضوع هست که منابع دانش موجود در نظام ملی نوآوری، اثر مثبتی بر قابلیت‌های نوآورانه تکنولوژیکی ساوقت دارد.


تاثیر معماری لایه‌های سازمانی بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی:ادارات مرکزی بانک کشاورزی)
همچنین در این تحقیق رابطه میان قابلیت‌های نوآورانه تکنولوژیکی ساوقت و عملکرد نوآورانه اون بررسی شده‌است.


بررسی رابطه چابکی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شهرداری منطقه 4)
در این راستا با هستفاده از داده‌های گردآوری شده از 238 شرکت مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور به بررسی تأثیر منابع نوآوری موجود در نظام نوآوری بر عملکرد ساوقت از طریق نقش میانجی قابلیت‌های تکنولوژیکی نوآورانه پرداخته‌شده‌است.


مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان بر پایه دانشگاه محل تحصیل و ویژگی های فردی با استفاده از مدل آلپورت
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تأثیر مثبت دانش خارجی بر قابلیت‌های تکنولوژیکی نوآورانه را تأیید کرد ولی رابطه معناداری را میان همکاری با ساوقت‌های خارجی و تمام ابعاد قابلیت‌ها نشان نداد.

همچنین از میان هفت بعد قابلیت‌های تکنولوژیکی نوآورانه تنها قابلیت R&D و قابلیت ساوقتدهی دارای تأثیر مثبت بر عملکرد نوآورانه ساوقت بودند.
66 out of 100 based on 31 user ratings 506 reviews