امکان‌سنجي پياده‌سازي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنايع معدني و مقايسه آن با هزينه‌يابي سنتي (مطالعه موردي : سازمان توسعه و نوسازي م


امکان‌سنجي پياده‌سازي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنايع معدني و مقايسه آن با هزينه‌يابي سنتي (مطالعه موردي : سازمان توسعه و نوسازي م
امکان سنجی پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع معدنی و مقایسه اون با هزینه یابی سنتی (مطالعه موردی : ساوقت توسعه نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) هر تحقیقی شامل اهداف نظری و کاربردی میباشد بنابراین میتوان بر مبنای این دو اهداف تحقیق پیش روی را بشرح زیر بیان نمود: - یکی از مهمترین موضوعاتی که به تحقیق اعتبار می بخشد قابلیت پیاده سازی و عملی نمودن نتایج حاصل از اون میباشد لذا در تحقیق پیش روی سعی در بدست آوردن اهداف زیر میباشد: 1.


بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت و کیفیت زندگی کاری کارکنان درسازمانهای آموزش و پرورش مناطق مرکز و غرب تهران
بیان مبانی و فعالیت های موجود جهت پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ساوقت توسعه نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران 2.


تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران
مقایسه بهای تمام شده حاصل از نظام ABC و روش سنتی بر پايه اطلاعات مالی سال 1391 از اهداف نظری پايه ی انجام این تحقیق میتوان، سودمندی این سیستم را نسبت به موارد ذیل اشاره نمود: 1.


بررسی موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
زمینه سازی افزایش کارایی و سوددهی محصولات تولیدی 2.


بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر توانمندسازی و عملکرد کارکنان گمرک بازرگان
شناسایی و اندازه گیری دقیق بهای تمام شده محصولات 3.


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی با میانجی‌گری تاب‌آوری (مورد مطالعه: شرکت گاز استان مرکزی)
در صورت امکان و وجود تفکیک فعالیت های دارای ارزش اضافه کرده از فعالیت های فاقد ارزش اعتبار 4.


ارائه مدلی برای انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از ترکیب ISM و Fuzzy VIKOR (مورد مطالعه: شرکت مس سرچشمه)
کمک به مدیریت در ترکیب بهینه تولید و برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق دستیابی به اصول و قواعدی هست تا در موقعیت های واقعی و عملی بکار بسته شود و به بهبود محصول و کارایی روشهای اجرایی کمک نماید میتوان چنین عنوان کرد که تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی میباشد.


تاثیر جنسیت و منحصر به فرد بودن برند بر وفاداری به برندهای لوکس در بین شهروندان تهرانی
تحقیق حاضر از نوع کتابخانه های و میدانی از نوع پیمایشی1action research metod میباشد که در طول تدوین اون، نظر خواهی از صاحبنظران در جهت بهبود کیفیت کار و آزمون فرضیات، جستجوی اینترنتی و مجازی، مطالعه پایان نامه های انجام پذیرفته، کتب و مقالات هستفاده میشود و جهت انجام فرضیات پژوهش پرسش نامه ای حاوی سوالات جهت تایید و یا رد فرضیه تهیه و تدوین خواهد شد که در بین مدیران مالی و افرادی که با حسابدرای بهای تمام شده آشنایی دارند توزیع و نتایج از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل برنامه گرفته هست، لازم به ذکر هست که به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از مقیاس پنج گزینه ایی لیکرت2 likertاستفاده شده هست.


بررسی عوامل مؤثر بر فرار مشتریان در شرکت‌های بیمه (مطالعه موردی: شعب بیمه دانا در شهر زاهدان)
1. اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع معدنی امکان پذیر هست .

2. میانگین بهای تمام شده محصولات در روش سنتی در مقایسه با روش ABC تفاوت معنی داری وجود دارد.

3. بهای تمام شده محصولات بر پايه نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت نسبت به نظام سنتی اطلاعات مناسب تری را در خصوص فعالیت های فاقد ارزش اضافه کرده به مدیریت ارائه میدهد.

4. بهای تمام شده محصولات بر پايه نظام ABC نسبت به نظام سنتی اطلاعات مناسب تری را برای تصمیم گیری (جهت قیمت گذاری) به مدیریت ارائه می نماید.
66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews