رابطه بین اهرم مال و نوسانات فاصله بین داراییهای ثابت مشهود بلند مدت و کوتاه مدت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین اهرم مال و نوسانات فاصله بین داراییهای ثابت مشهود بلند مدت و کوتاه مدت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهش حاضر به منظور شناسایی و بررسی تاثیر متغیرهای نسبت‌های دارائی اعم از جاری و غیر جاری و همین طور نسبت فاصله دارائی‌های جاری و غیر جاری بر اهرم مالی انجام گردید.


تاثیر جنسیت و منحصر به فرد بودن برند بر وفاداری به برندهای لوکس در بین شهروندان تهرانی
بدبن منظور نسبت دارائی جاری را از تقسیم میزان دارائی‌های جاری بر کل دارائی‌ها و نسبت دارائی غیرجاری را از تقسیم میزان دارائی‌های غیر جاری بر کل دارائی‌ها محاسبه کردیم.


بررسی عوامل مؤثر بر فرار مشتریان در شرکت‌های بیمه (مطالعه موردی: شعب بیمه دانا در شهر زاهدان)
به منظور محاسبه فاصله دارائی‌ها، تفاوت دارائی‌های جاری و غیر جاری هر شرکت را بر کل دارائی‌های اون شرکت تقسیم نمودیم.


تعیین علل بحرانی خطا در صنعت کاشی با استفاده از رویکرد QFD (مطالعه موردی: شرکت کاشی کوروش میبد)
اطلاعات لازم را از صورت‌های مالی شرکت-های مورد بررسی از جمله صورت ترازنامه و صورت سود و زیان هستخراج نمودیم.


طراحی و تبیین الگوی کارت امتیازی متوازن مبتنی‌ بر اکوسیستم کسب ‌و کار (ESC) (مطالعه موردی صنعت بانکداری در ایران)
بررسی بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار شهرستان تهران در بازه سال‌های 88 تا 92 انجام گردید.


بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و رضایت شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود
در این تحقیق از اطلاعات 70 شرکت از صنایع سیمان و پتروشیمی و شیمیائی هستفاده گردیده هست.


شناسایی و رتبه‌بندی معیارها و شاخص‌های ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی در ایران
این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی هست سپس مشاهده میزان همبستگی بین متغیرها با هستفاده از تحلیل رگرسیونی با روش داده‌های ترکیبی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده هست.


بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استان مازندران شهر آمل
نتایج بدست آمده حاکی از اون بود که در هر سه مدل در نظر گرفته شده، رابطه بین نسبت دارائی جاری، نسبت دارائی غیر جاری، نسبت فاصله دارائی‌ها با متغیر اهرم مالی رابطه‌ای معنادار بوده هست.


ارزیابی نقش بانکداری الکترونیکی بر بهبود عملکرد بانکی بانک قوامین استان گلستان72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews