تأثیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بر « عملکرد نوآوری » با میانجیگری « اقدامات مدیریت زنجیره تامین » (مورد مطالعه: شرکت نفت مناطق مرکزی)


تأثیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بر « عملکرد نوآوری » با میانجیگری « اقدامات مدیریت زنجیره تامین » (مورد مطالعه: شرکت نفت مناطق مرکزی)
هدف این پژوهش بررسی اثر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بر «عملکرد نوآوری» با توجه به متغیر میانجی « اقدامات مدیریت زنجیره تامین» و چگونگی کنش اجزای مرتبط با اون ها در شرکت نفت مناطق مرکزی هست.برای این کار پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها,پرسشنامه ای بین خبرگان شرکت نفت مناطق مرکزی توزیع و 154 پرسش نامه تکمیل و برگشت داده شد.


بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره‌وری سازمانی
.


بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ساختار سازمانی؛ (مطالعه موردی : شرکت ارتباطات زیرساخت)
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی هست و برای آزمون فرضیات و پاسخ‏گویی به سوالات تحقیق، از «مدلسازی معادلات ساختاری» هستفاده شد.


بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص و تقویت فرصت های کارآفرینانه در بانک رفاه کارگران استان تهران
بر پايه مدل تخمین هستاندارد مدل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر اولویت شرایط به ترتیب «مدیریت نیروی انسانی,تعهد و هستراتژی,تجزیه و تحلیل اطلاعات و تمرکز بر مشتری » می باشد.


بررسی رابطه بازاریابی داخلی بر مشتری مداری با اثر میانجی‌گری رضایت کارکنان و اثر تعدیل کنندگی عوامل جمعیت شناختی (مورد مطالعه: نمایندگی‌ها
همچنین در مدل اقدامات مدیریت زنجیره تآمین به ترتیب عوامل« سطح اشتراک گذاری اطلاعات, ارتباط با مشتری , همکاری هستراتژیک با تآمین نماينده , سطح کیفیت اطلاعت »دارای اهمیت می باشند و در آخر نیز مدل عملکرد نوآوری به ترتیب شرایط « نوآوری محصول/ خدمت , نوآوری فرایند و نوآوری کلی ساوقتی » مورد اهمیت می باشد.


مفهوم‌سازی "منصفانه عمل کردن خرده‌فروشی": بررسی ادراک مشتریان از منصفانه بودن فعالیت‌های بازاریابی خرده‌فروشان (مورد مطالعه: بازار وسایل
همچنین، با تایید فرضیات تحقیق مشخص گردید که ارتقای «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» موجب ارتقای « اقدامات زنجیره تامین» می شود, بر پايه این پژوهش می توان نتیجه گرفت که « اقدامات زنجیره تامین» نقش میانجی را بازی می کند» و بطور غیر مستقیم «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بر «عملکرد نوآوری» تأثیر دارد.


بررسی تاثیر هنجارهای اخلاقی در بازاریابی بر کیفیت رابطه و تعهد مشتری در حوزه‌ی خدمات حقوقی


بررسی رابطه قیمت سهام و ترکیب منابع تامین مالی مناسب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال‌های 1386 الی 1390


72 out of 100 based on 17 user ratings 842 reviews