بررسی میزان تاثیر کاربرد روشهای علمی مدیریت بر جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان


بررسی میزان تاثیر کاربرد روشهای علمی مدیریت بر جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان




ورود به مدرسه نقطه آغازی برای حرکت مداوم در مسیر آموزش هست اما در بین راه عواملی موجب کند شدن حرکت دانش آموزان در مسیر تحصیل یا ترک تحصیل اونها می شود.


بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک بر تبلیغات دهان به دهان در بانک صادرات
این مسئله هر سال مقدار زیادی از منابع مالی انسانی را به هدر می دهد و آثار مخرب و جبران ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی فرد بر جای می گذارد.


امکان‌سنجی استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در بانک مهر اقتصاد (شعب استان تهران و البرز)
پژوهش حاضر با هدف بررسی شناسایی شرایط موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان انجام پذیرفته هست.


بررسی تأثیر فروش‌گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی‌های فروش خودروهای وا
نظرات 50 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج با هستفاده از پرسشنامه سنجیده شد.


ارزیابی رتبه بانکهای ایرانی براساس شاخصهای سلامت بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.


تدوین الکوی کشف مطلوبترین شرایط پرداخت اعتبارات بانکی به منظور افزایش سود اسلامی
شرایط موثر بر افت تحصیلی با هستفاده از پرسش نامه محقق ساخته مورد بررسی برنامه گرفته شد.


بررسی رابطه چابکی سازمان با رضایت شغلی و کیفیت زندگی‏کاری ‏کارکنان
تجزیه و تحلیل داده ها با هستفاده از نرم افزار SPSS و با هستفاده از روش ها و آزمون های آماری t-test و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته هست.


تحلیل و سطح‌بندی بازار گردشگری روستایی شهرستان رشت با بهره‌گیری از مدلEP
نتایج نشان داد که: با هستفاده از آزمون میانگین یک جامعه مشخص گردید که جواب دهندگان عامل مدرسه / کلاس درس را از جمله شرایط تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانسته اند..


یک مدل نوین برای مسئله حمل و نقل مواد خطرناک
با هستفاده از آزمون میانگین یک جامعه مشخص گردید که جواب دهندگان عامل معلم / روش تدریس را از جمله شرایط تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانسته اند.

با هستفاده از آزمون میانگین یک جامعه مشخص گردید که جواب دهندگان عامل محتوای آموزشی/کتابهای درسی را از جمله شرایط تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانسته اند.

با هستفاده از آزمون میانگین یک جامعه مشخص گردید که جواب دهندگان عامل ارزشیابی آموزشی را از جمله شرایط تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانسته اند.

با هستفاده از آزمون میانگین یک جامعه مشخص گردید که جواب دهندگان عامل اقتصادی را از جمله شرایط تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانسته اند.

با هستفاده از آزمون میانگین یک جامعه مشخص گردید که جواب دهندگان عامل اجتماعی -فرهنگی را از جمله شرایط تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانسته اند.

با هستفاده از آزمون میانگین یک جامعه مشخص گردید که جواب دهندگان عامل کودک مدار را از جمله شرایط تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانسته اند.

با هستفاده از آزمون همبستگی پیرسون (آزمون دو دامنه،P=0/001 و R= -0/869) بین افت تحصیلی و روش های علمی مدیریتی همبستگی معنا داری وجود دارد.

لذا فرضیه ی هشتم نیز در سطح معناداری 05/0 رد نمی شود.




54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews