نقش جاذبه های فرهنگی در جذب و توسعه گردشگری مطالعه موردی شهرستان ایلام


نقش جاذبه های فرهنگی در جذب و توسعه گردشگری مطالعه موردی شهرستان ایلام
امروزه گردشگری به عنوان صنعت روبه رشد دنیا، یکی از منابع مهم درآمدزایی وایجاد اشتغال بخصوص برای مناطق کمترتوسعه یافته محسوب می‌شودکه وجودجاذبه‌ها ومنابع گردشگری درمقصد نسبت به جذب توریست نقش مهمی را ایفامی کند.یکی از اشکال مهم گردشگری، گردشگری فرهنگی هست.


بررسی رابطه چابکی سازمان با رضایت شغلی و کیفیت زندگی‏کاری ‏کارکنان
پژوهش حاضربا این پیش فرض که جاذبه‌های فرهنگی می‌تواند برجذب وتوسعه گردشگری بویژه گردشگری فرهنگی درمقصد بیفزاید، می‌باشد.


تحلیل و سطح‌بندی بازار گردشگری روستایی شهرستان رشت با بهره‌گیری از مدلEP
روش مورد هستفاده دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی وابزارمورداستفاده پرسشنامه هست.


یک مدل نوین برای مسئله حمل و نقل مواد خطرناک
حجم نمونه برپايه روش کوکران برآوردشدوازنرم افزارspss جهت تحلیل داده‌ها هستفاده شده هست.


بررسی اثر شرایط کاری اخلاق‌محور یر مشتری مداری کارمندان (مطالعه موردی: شعب پست بانک تهران)
یافته‌هانشان می‌دهد، جاذبه‌های فرهنگی بصورت باالقوه نقش بسزایی درجذب گردشگر و معرفی تاریخ وفرهنگ شهرایلام دارندکه بابرنامه ریزی ومدیریت صحیح ساوقت‌های مربوطه، بویژه ساوقت میراث فرهنگی وگردشگری هستان، می توان بستر مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه فراهم ساخت.


بررسی پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در هتل‌های استان اصفهان


بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی با نگرش به شرکت بیمه البرز (شعبات شهر تهران)


78 out of 100 based on 23 user ratings 98 reviews