رابطه بین کنترل شغلی با توانمندسازی کارکنان و رفتار ضد تولید در کارکنان شرکت کولر هوای آبان


رابطه بین کنترل شغلی با توانمندسازی کارکنان و رفتار ضد تولید در کارکنان شرکت کولر هوای آبان
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کنترل شغلی با توانمندسازی کارکنان و رفتارضدتولید در شرکت کولرهای هوایی آبان به مرحله اجرا درآمده هست.


بررسی تأثیر احساسات بر رفتار مشتریان آنلاین (مقایسه جستجو، تجربه و خدمات اعتباری) مطالعه موردی: کتاب‌فروشی‌های آنلاین تهران
به منظور دسترسی به هدف فوق از بین کارکنان 196 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های تحقیق انتخاب شدند.


شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر چابکی شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی سردشت با استفاده از ویکور و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)
شواهد مربوط به اعتبار و پایایی ابزارهای تحقیق(چنانچه که در فصل سوم نیز قابل مشاهده هست)، نشان می دهد که اعتبار و پایایی ابزارهای پژوهش در حد قابل قبولی بود.


تاثیر مدیریت سود بر بازده بلندمدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها با هستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل برنامه گرفت.


امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطقه 8 تهران
نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد کنترل-شغلی با توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، بین ابعاد کنترل شغلی با رفتارضدتولید کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین کنترل شغلی قادر به پیش‌بینی توانمندسازی کارکنان می‌باشد، و از بین ابعاد کنترل شغلی، تنها کنترل روش و تولید می توانند توانمند سازی کارکنان را پیش بینی نمايند.


بررسی نقش تعدیل‌گری قابلیتهای بازاریابی بر رابطه بازارگرایی و عملکرد شعب بانک اقتصاد نوین استانهای سه گانه خراسان


بررسی تاثیر مدیریت دانش و جانشین پروری در شرکت مخابرات استان تهران


72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews

تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سلامت اداری (موردمطالعه: شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان)
بررسی مقایسه‌ای عوامل اولویت مشتریان محصولات سامسونگ و ال‌جی در رفتار انتخاب مجدد بر اساس مدل ECSI
بررسی تأثیر عوامل موثر بر نگرش مشتریان در پذیرش تجارت الکترونیک در صنعت فولاد با استفاده از مدل دیویس (مورد مطالعه مشتریان شرکت فولاد توس)
بررسی اثر عدالت رویه‌ای، اعتماد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک سپه تهران)
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی بر کارایی کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان بانک مسکن شعب منطقه جنوب شرق تهران
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران شعب بانک تجارت شهر تهران
بررسی و شناسایی منافع و مضررات حاصل از فرآیند برون سپاری و عوامل موثر بر تصمیم‌گیری این فرآیند (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد)
*