بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی به منظور طراحی سامانه کاربری مدیریت روسازی راههای برون شهری (اتوبان بجنورد-شیروان در نیمسال اول سال 1393)


بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی به منظور طراحی سامانه کاربری مدیریت روسازی راههای برون شهری (اتوبان بجنورد-شیروان در نیمسال اول سال 1393)
نظام مدیریت روسازی راه را می توان به عنوان ابزاری برای نگهداری جاده ها در وضعیت مطلوب در وقت طولانی تر مورد هستفاده برنامه داد.


امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطقه 8 تهران
در این تحقیق به بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور طراحی سامانه کاربری مدیریت روسازی راههای برون شهری هستان خراسان شمالی پرداخته شده هست.


بررسی نقش تعدیل‌گری قابلیتهای بازاریابی بر رابطه بازارگرایی و عملکرد شعب بانک اقتصاد نوین استانهای سه گانه خراسان
در این راستا متغیرهای متوسط ترافیک روزانه خودروهای سواری، % تردد کامیونها و تریلر، وقت آخرین روکشی سطحی آسفالت، شرایط آب و هوا و ضخامت روکش آسفالت بعنوان متغیرهای مستقل و میزان خرابی راه بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده هست.


بررسی تاثیر مدیریت دانش و جانشین پروری در شرکت مخابرات استان تهران
با توجه به متغیرهای مستقل و جهت تعیین رابطه اونها با متغیر وابسته، 5 فرضیه تدوین گردیده هست.


تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سلامت اداری (موردمطالعه: شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان)
جهت گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرهای متوسط ترافیک روزانه خودروهای سواری و % تردد کامیونها و تریلر از طریق داده‌های گردآوری شده توسط GIS هستفاده می‌شود و مقادیر مربوط به شرایط آب و هوایی از طریق مراجعه به ایستگاههای هواشناسی هستان خراسان شمالی جمع‌آوری گردیده هست.


بررسی مقایسه‌ای عوامل اولویت مشتریان محصولات سامسونگ و ال‌جی در رفتار انتخاب مجدد بر اساس مدل ECSI
مقادیر مربوط به متغیرهای ضخامت روکش آسفالت و میزان خرابی راه نیز با هستفاده از مصاحبه با کارشناسان و مسئولین و همچنین اطلاعات موجود در اداره راه و ترابری هستان خراسان جمع‌آوری گردیده هست.


بررسی تأثیر عوامل موثر بر نگرش مشتریان در پذیرش تجارت الکترونیک در صنعت فولاد با استفاده از مدل دیویس (مورد مطالعه مشتریان شرکت فولاد توس)
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون هستفاده گردیده هست.


بررسی اثر عدالت رویه‌ای، اعتماد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک سپه تهران)
نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داده شد که بین میزان خرابی راه و متغیرهای متوسط ترافیک روزانه خودروهای سواری، متوسط ترافیک روزانه کامیون و تریلر، وقت آخرین روکشی سطحی آسفالت و ضخامت روکش آسفالت رابطه معنادار وجود دارد و بین میزان خرابی راه و شرایط آب و هوا رابطه معناداری وجود ندارد.


بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی بر کارایی کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
جهت ارائه مدل پیشگویی میزان خرابی از رگرسیون چندگانه هستفاده گردیده هست که با توجه به نتایج رگرسیون خطی چندگانه مشاهده می‌گردد که از بین متغیرهای مستقل، تنها متغیر شرایط آب و هوا در معادله حاصل معنادار نیست و سایر متغیرهای مستقل معنادار می‌باشند.
78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews