بررسی رابطه مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی در بین کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


بررسی رابطه مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی در بین کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
امروزه ساوقت‌ها به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند و ساوقتی که از این موهبت برخوردار باشد با چالش‏های موجود بهتر برخورد می‏کند.


ارزیابی رابطه بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره‌ای شهروند شعبه بیهقی
از طرفی در شرایط امروزی که ساوقت‏ها با محیط رقابتی جهانی مواجه‏اند، همواره نیاز به خلاقیت‏های کاری احساس می‏شود چرا که اگر کارکنان از ارزشها و معیارهای ساوقت شناخت کافی داشته باشند قادرند ایده‏های خلاقانه خود را برای تولید محصول و خدماتی نو و ارزشمند به‏کارگیرند.


بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در جمعیت‌پذیری شهر جدید گلبهار
از این‏رو با توجه به اهمیت دانش در ساوقت‏ها و لزوم به کارگیری اون تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت ساوقتی کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود انجام شد.


بررسی رابطه استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها توصیفی و از نوع رابطه‏ای بود.


بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران
جهت جمع‏آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه هستاندارد مدیریت دانش و خلاقیت ساوقتی (مقیمی و رمضان، 1391) هستفاده شد.


بررسی نقش سیستم هزینه‌یابی کیفیت در سودآوری تولید (مطالعه موردی: کارخانه پمپ پارس)
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شاهرود بود.


بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کژرفتاری در اداره گاز شهرستان شاهرود
به منظور تجزیه و تحلیل داده‏های جمع‏آوری شده از روش همبستگی توسط نرم افزار آماری SPSS هستفاده شد.


بررسی وجود حباب قیمتی در بورس بهادار تهران
نتایج نشان داد در سطح معنی‏داری 5 % مدیریت دانش، رابطه مثبت و معنی‏داری با تمامی مولفه‏های خلاقیت ساوقتی کارکنان داشت و از بین مولفه‏ها، خلاقیت هستراتژی برای نو آوری بالاترین و صلاحیت منابع انسانی به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی را با مدیریت دانش نشان دادند.


بررسی رابطه ساختار سرمایه و نسبتهای سودآوری در بانکهای خصوصی ایرانی54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews