بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی (با توجه به مدل استا و کوهن) افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی (مورد مطالعه: افسران


بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی (با توجه به مدل استا و کوهن) افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی (مورد مطالعه: افسران
نیروی انسانی از مهم‌ترین شرایط در ساوقت‌ها و دنیای رقابتی امروز هست و برآوردن نیازها و خواسته‌ها و رضایت شغلی اون‌ها از مهم‌ترین مسائلی هست که ساوقت‌ها باید به اون توجه نمایند.


انتخاب روش بهینه پرداخت بین‌المللی با تمرکز بر کارگزاران خارجی بانک مسکن در شرایط تحریم
در این پژوهش به بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و تعهد ساوقتی با نقش واسط رضایت شغلی در بین افسران نیروی انتظامی شهرستان شیروان پرداخته شده هست.


بررسی تأثیر هوش مالی بر ریسک ‌پذیری سرمایه‌گذاران با تعدیل گری ویژگی های جمعیت شناختی آن ها در بورس اوراق بهادار تهران
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیق پیمایشی هست، به این منظور تعداد ??? نفر از افسران با توجه به فرمول کوکران و بر پايه نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب گردیده‌اند و به بررسی این ابعاد در بین اون‌ها پرداخته شده هست.


بررسی رابطه اعتماد مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور با میزان تمکین مالیاتی آنان (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان)
روش تحلیل مورداستفاده در این پژوهش بر پايه مدل معادلات ساختاری بر پايه نرم‌افزار Amos?? هست.


بررسی میزان تاثیر عوامل مدیریتی بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی ازدیدگاه فرهنگیان منطقه 15 تهران
نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان می‌دهد که شخصیت اثر مستقیم و مثبتی بر تعهد ساوقتی و نیز بر روی رضایت شغلی دارد و همچنین رضایت شغلی تأثیر مستقیم بر تعهد ساوقتی دارد.


مقایسه و رتبه‌بندی شرکتهای برتر بر اساس شاخص‌های بورس و رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های بدست آمده از نظر خبرگان با استفاده از رویکرد ترکیبی د
به عبارتی بین این سه مولفه رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.


بررسی رابطه میان برند و وفاداری در بخش محصولات لوازم خانگی


بررسی میزان تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی (مطالعه‌ی موردی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران)


66 out of 100 based on 51 user ratings 776 reviews