بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک مدیران بر قابلیت تفکر استراتژیک در سازمان


بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک مدیران بر قابلیت تفکر استراتژیک در سازمان
زمینه: تغییرات و پیشرفت‌های تکنولوژی در عصر حاضر موجب تغییر شکل محیط رقابتی ساوقت‌ها شده هست.


ارزیابی مقایسه‌ای کانال‌های بانکداری اینترنتی و موبایل بانک براساس مدل نل
این تغییرات، ساوقت‌ها را با موقعيت‌ها و چالش‌های جدیدی مواجه ساخته هست.


بررسی اولویت‌بندی عوامل موثر تمکین مالیاتی بر وصول مالیات با رویکرد تکنیک‌های چندمعیاره (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان تهران)
چالش‌های جدید به حدی هست که حتی ساوقت‌های موفق نیز برای اینکه بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند، باید راهبردهای مختلف را بکار بگیرند.


نوع‌شناسی سبک رهبری در بانک انصار و ارائه پیشنهادات مبتنی بر شناسایی سبک با استفاده از مدل رنسیس لیکرت
بی‌توجهی به هوشمندی هستراتژیک و بالطبع اون تفکر هستراتژیک در ساوقت‌ها بویژه ساوقت‌های خصوصی ممکن هست بقاء اون‌ها و دستیابی به مزیت رقابتی را با مشکل روبرو سازد و به نوعی موجبات شکست و افت عملکرد ساوقت را فراهم سازد.


بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارمندان بررضایت مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکاء
در نتیجه ضرورت دارد که میزان بکارگیر مورد پژوهش برنامه گیرد و تاثیر اون‌ها بر بر عملکرد ساوقتی سنجش شود.


تعیین و ارزیابی شاخص‌های کارایی نسبی اداره‌های کل امور مالیاتی شهر تهران و استان تهران
هدف: هدف از این پژوهش، سنجش تأثیر هوشمندی هستراتژیک مدیران بر قابلیت تفکر هستراتژیک در ساوقت می‌باشد.


بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان شرکت ملی گاز ایران
روش‏شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد.


تعیین موانع و مشکلات پیاده‌سازی سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی در وزارت آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع موانع
نمونه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان شاغل در بخش خصوصی و دولتی شهر بوشهر می‌باشد.


طراحی و تدوین سبک مناسب رهبری برای ارتقاء سطح عملکرد کارکنان صف و ستاد (مطالعه موردی شعبات بانک سپه شهر سمنان)
لوازم گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم افزار Spss21 و مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS هستفاده شده هست.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که هوشمندی هستراتژیک مدیران تأثیر معناداری بر قابلیت تفکر هستراتژیک در ساوقت دارد.

با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان فرمود که با تقویت هوشمندی هستراتژیک مدیران، قابلیت تفکر هستراتژیک در ساوقت افزایش می‌یابد.
60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews