شناسایی و بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد: مقایسه‌ دو روش مدل‌سازی معادله ساخت


شناسایی و بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد: مقایسه‌ دو روش مدل‌سازی معادله ساخت
صنعت کاشی و سرامیک هستان یزد در بین صنعت کشور، جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد.


طراحی و تبیین الگوی رفتار بهره ور بر مبنای پایبندی به احکام عبادی اخلاقی اسلام
از طرفی این صنعت در کلیه‌ بخش‌های چرخه‌ حیات خود، از جمله بهره‌برداری از منابع طبیعی، تولید، مصرف و پس از مصرف در تعامل مستقیم و غیرمستقیم با محیط زیست برنامه دارد.


مطالعات مهندسی ارزش در بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان (مطالعه موردی)
طبیعی هست که اگر مسائل زیست‌محیطی در این صنعت مورد توجه برنامه نگیرند، خساراتی که در درازمدت به محیط زیست این هستان و کشور وارد می‌شود جبران‌ناپذیر خواهد بود.


بررسی قیمت گذاری سهام شرکت ها در اولین عرضه سهام آنها به بورس اوراق بهادار تهران
یکی از گام‌های بزرگ در جهت بهبود و حفظ منابع و محیط زیست منطقه، هستبرنامه هستاندارد مدیریت زیست‌محیطی (ایزو 14001) در شرکت‌های تولیدنماينده کاشی و سرامیک هست.


تبیین و بکارگیری مدل ریاضی ‏‎(OR)‎‏ برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر ‏‎(FMS)‎‏
شواهد نشان می‌دهد موفقیت شرکت‌ها در پیاده‌سازی این نوع هستانداردها متفاوت بوده و هم‌چنان شاهد آسیب‌های جدی زیست‌محیطی از جانب شرکت‌های کاشی و سرامیک به محیط زیست منطقه هستیم.


شرح مشکلات مثنوی سلسله الذهب جامی
لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط موثر بر موفقیت در پیاده‌سازی هستاندارد مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک هستان یزد انجام شده هست.


بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی در ایران از دیدگاه صاحبنظران
پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث روش انجام اون، در زمره ‌پژوهش‌های پیمایشی-همبستگی طبقه‌بندی می‌شود.


طراحی و تبیین الگوی ایجاد اعتماد در متقاضیان ورود به دانشگاه ها جهت انتخاب دانشگاه های مجازی
جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های فعال در صنعت کاشی و سرامیک هستان یزد که دارای گواهینامه ایزو 14001 هستند، تشکیل می‌دهند.


جامعه شناسی تکوینی مثنوی
بر این پايه داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 29 واحد از جامعه آماری گردآوری شد.

در این پژوهش از طریق مرور جامع پیشینه پژوهش، 12 عامل اثرگذار بر موفقیت ساوقت‌ها در پیاده‌سازی هستاندارد مدیریت زیست‌محیطی هستخراج شده و در سه گروه عناصر مدیریتی، فرهنگ ساوقتی و منابع لازم و کافی طبقه‌بندی شدند.

سپس دقت دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم هستنتاج عصبی-فازی تطبیقی در پیش‌بینی موفقیت ساوقت‌ها در پیاده‌سازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی با یک‌دیگر مقایسه شد.

نتایج نشان داد روش مدل‌سازی معادله ساختاری دراین زمینه عملکرد بهتری دارد.

نتایج نهایی تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد عناصر مدیریتی، فرهنگ ساوقتی و منابع لازم و کافی به ترتیب با ضرایب 50/0، 25/0 و 22/0 بر موفقیت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی تاثیر معنادار دارند.

در آخر بر پایه ضرایب تاثیر هر گروه از شرایط و نتایج دیگر این مرحله، هر کدام از 12 عامل اثرگذار اهمیت‌سنجی و اولویت‌بندی شدند.
66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews