بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
شناخت شرایط اثر گذار بر مدیریت دانش ساوقتی از جمله اقدامات اولیه به کارگیری اثربخش سرمایه فکری ساوقت هست.


برنامه ریزی محصول با استفاده از بسط عملکرد کیفیت ‏‎(QFD)‎‏ با رویکرد برنامه ریزی آرمانی در صنعت پاک کننده ها (مورد مطالعه: شرکت پاک نام)
امروزه در جامعه‌شناسی واقتصاد و به تازگی در مدیریت و ساوقت ، مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده ای مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


طراحی مدلی جهت شناسایی، مستندسازی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت
سرمایه اجتماعی چه در سطح کلان چه در سطح مدیریت ساوقت ها و بنگاه‌ها ، می تواند شناخت جدیدی از سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی ایجاد نموده و مدیران را درهدایت بهتر ساوقت یاری نماید.


شناسایی و رتبه‌بندی مشکلات و موانع صادرات خورو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر
مدیریت دانش نيز یکی از مهمترین شرایط موفقیت شرکت ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات مي باشد .


ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنیبر معنویت: مطالعه‌ی موردی دانشگاه تهران
اهمیت این موضوع به حدی هست که امروزه شماری از ساوقت ها ، دانش خود را اندازه گیری می نمايند و به منزله ی سرمایه فکری ساوقت و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در نقل های خود منعکس می نمايند .


بررسی و مقایسه نگرش معلمین دانش‌ آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و معلمین دانش‌آموزان عادی مقطع ابتدایی شهر تهران در مورد تلفیق آموزشی
با توجه به مطالب بیان شده ، می توان عنوان داشت که هستبرنامه یک سیستم مدیریت دانش ، نقش مهمی در موفقیت ساوقت ها دارد .


طراحی نحوه به کارگیری سیستم بارکد در فرایند تولید محصول وانت نیسان در شرکت زامیاد
هدف اين پژوهش تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی ساوقتی برای هستبرنامه مدیریت دانش در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مي باشد.


بررسی نحوه راه اندازی شرکت مدیریت صادرات ‏‎(EMC)‎‏ و تاثیر آن بر توسعه صادرات در استان بوشهر
در این پژوهش از ابعاد سرمايه اجتماعي ارائه شده توسط ناهاپیت و گوشال هستفاده شده که با رویکرد ساوقتی، جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه بعد ساختاري، شناختي و رابطه اي جای می‌دهند.


بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در وزارت مسکن و شهرسازی
در مورد آمادگی ساوقتی برای هستبرنامه مدیریت دانش نیز ترکیبی از شرایط فرهنگ ساوقتي، ساختار ساوقتي، زيرساخت ساوقت، پشتيباني از تغيير و محتواي تغيير برای سنجش میزان آمادگی برای هستبرنامه مدیریت دانش انتخاب شده که بیشترین اتفاق نظر را در مدل‌ها داشتند.در اين پژوهش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت و پایایی اون از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده و مقدار اون براي سرمایه اجتماعی 83/.

و برای پرسشنامه مدیریت دانش 81/.

می باشد.

روش نمونه گيري در اين پژوهش به دليل كوچك بودن جامعه آماري از تمام شماري هستفاده شده هست كه در اون 116نفر در این تحقیق مشارکت داشته اند.این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده وروش این تحقیق ، توصیفی -پیمایشی ازنوع اسنادی – میدانی می باشد.

برای جواب به فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون و براي پاسخگايشاني به وضعيت سرمايه اجتماعي و هستبرنامه مديريت دانش از آزمون آماری t تک نمونه ای هستفاده شده هست.

یافته های پژوهش نشان می دهد که بين سرمايه اجتماعي و شرایط تاثيرگذار در هستبرنامه مديريت دانش (فرهنگ ساوقتي، ساختار ساوقتي، زيرساخت ساوقت، پشتيباني از تغيير و محتواي تغيير) رابطه معنا دار مستقيم وجود دارد و ساختار ساوقتي بيشترين تاثير را نسبت به شرایط ديگر را دارا بود.

از پیشنهادهای مهم این پژوهش اين هست كه خط مشی گذاران وتصمیم گیرندگان باطرح ریزی و هستقرارنظام ارتباطات داخلی در حوزه های ارتباطات میان فردی، ارتباطات بین واحدهای ساوقتی و ارتباطات بین مدیران و کارکنان را تسهیل نمایندو با توسعه تیم های بین واحدی اون ها رادر مسیر اهداف و هستراتژی های ساوقت سوق دهند


60 out of 100 based on 35 user ratings 1010 reviews