ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی واحدهای بازرسی ناجا براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها


ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی واحدهای بازرسی ناجا براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
هستفاده بهینه از منابع و امکانات یکی از پیش نیازهای تضمین بقای ساوقتها بوده و ابزاری که بتواند این در این زمینه سنجش قابل اتکایی را ارائه کند به شدت مورد نیاز مدیران می باشد.


طراحی مدلی جهت شناسایی، مستندسازی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت
در این تحقیق با هستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدهای بازرسی هستانی مورد ارزیابی برنامه گرفته و واحد‌های کارا و ناکارا مشخص گردیده‌اند.


شناسایی و رتبه‌بندی مشکلات و موانع صادرات خورو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر
واحدهای انتخاب شده جهت ارزیابی عبارتند از: بازرسی ویژه، عملیات بازرسی، رسیدگی به شکایات، جرایم و سوانح، صیانت و پیشگیری، ارزشیابی و انتصابات و مرکز نظارت همگانی.


ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنیبر معنویت: مطالعه‌ی موردی دانشگاه تهران
بدین منظور، ابتدا شرح وظایف واحدهای شش گانه که بعنوان واحد تصمیم گیری انتخاب شده اند مورد مطالعه برنامه گرفته و سپس با مدیران و کارشناسان این واحدها در بازرسی کل مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته انجام گردیده هست تا ورودیها و خروجیهای مناسب جهت هستفاده در مدل شناسایی گردند.


بررسی و مقایسه نگرش معلمین دانش‌ آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و معلمین دانش‌آموزان عادی مقطع ابتدایی شهر تهران در مورد تلفیق آموزشی
پس از بررسی‌های صورت گرفته روشن گردید که اغلب ورودیها در واحدهای ساوقتی انتخاب شده مشترک می باشند ولی شاخصهای خروجی برای واحدها منحصر به فرد هستند.


طراحی نحوه به کارگیری سیستم بارکد در فرایند تولید محصول وانت نیسان در شرکت زامیاد
مرحله نهایی تحقیق جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها بوده که در اون واحد‌های کارا و ناکارا به تفکیک هستانها مشخص گردیده و در نهایت با هستفاده از مدل ترکیبی DEA-TOPSIS واحدهای کارا و ناکارا رتبه بندی شده اند.


بررسی نحوه راه اندازی شرکت مدیریت صادرات ‏‎(EMC)‎‏ و تاثیر آن بر توسعه صادرات در استان بوشهر
نتایج این تحقیق می تواند در طراحی و توسعه سیستمهای ارزیابی عملکرد کاربرد داشته باشد و به مدیران و برنامه‌ریزان در تصمیم‌گیریهای آینده در زمینه تخصیص منابع و سیاست‌گذاریها در راستای افزایش کارایی واحدها کمک شایانی ارائه کند.


بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در وزارت مسکن و شهرسازی
در این تحقیق سی واحد هستانی که هر کدام شامل شش بخش:بازرسی ویژه،عملیات بازرسی،رسیدگی به شکایات،جرایم و سوانح،صیانت و پیشگیری، ارزشیابی و انتصابات و مرکز نظارت همگانی می باشند.


شیوع سقط جنین و عوامل اجتماعی - جمعیتی موثر بر آن در شهرستان اردبیل78 out of 100 based on 23 user ratings 248 reviews