اندازه‌گیری ریسک نامطلوب بازار سهام با رویکرد ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی؛ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی)


اندازه‌گیری ریسک نامطلوب بازار سهام با رویکرد ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی؛ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی)
مدیریت ریسک به منظور محافظت دارایی در برابر عواقب نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و همچنین اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک مطرح می شود.


طراحی و تدوین الگوی مدیریت تجربه در سازمان رویکردی برای اثربخشی سازمانهای یادگیرنده (مورد شرکت زامیاد)
این امر مستلزم اون هست که ریسک را شناسایی و برای مدیریت اون تصمیمات هوشیارانه اتخاذ نماییم.


طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکت‌های مشترک بین المللی مقیم ایران و ارائه الگوی مناسب
سهل انگاری در مدیریت ریسک می تواند عواقب نامطلوب و مهمی به لحاظ مالی و یا اعتباری برجای بگذارد.


ارائه مدل ریاضی جهت زمانبندی استقرار سیستم تولیدی ناب طراحی شده بر مبنای بدیهیات
بنابراین بایستی ریسک را شناخت، اندازه‌گیری و پیش‌بینی نمود و برنامه‌ای درنظر گرفت تا از طریق اون بتوان ریسک‌های غیرضروری را حذف نمود و ریسک‌های همراه با موقعيت را مدیریت نمود نهادهای مالی با تشکیل یک پرتفوی متنوع تا اندازه زیادی ریسک-های غیرسیستماتیک خود را حذف می‌نمایند.


طراحی مدل مفهومی ارزیابی سیستم عملکرد بانکی در سرفصل فروش اقساطی با استفاده از ‏‎MIS‎‏
ارزش در معرض ریسک معیاری هست که حداکثرزیان احتمالی ‌یک دارایی یا پرتفوی را در یک دوره وقتی معین و با احتمال مشخص محاسبه و به صورت کمی نقل می‌کند.


رابطه ایمان و عمل در شیعه و آیین کاتولیک
ریسک نامطلوب به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک یعنی احتمال نوسانات منفی بازدهی در آینده تعریف شده هست.


زمانبندی در کار ضرورتی اجتناب ناپذیر
در این تحقیق برآورد و اندازه گیری ریسک نامطلوب پرتفوی درشرکت های سرمایه‌گذاری مطالعه موردی (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ) با هستفاده از روش ارزش در معرض خطر از سال 1388 تا 1392 هست.


بررسی اصول پنجگانه مدیریت کیفیت جامع
بر پايه نتایج بدست آمده روش ارزش در معرض خطر قدرت تبیین ریسک نامطلوب سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را داشت، و با هستفاده از روش‌های خود همبسته واریانس همسان شرطیGARCH مدل خود همبسته واریانس همسان شرطی متغیرها M-GARCH در دوره تحقیق کاهش یافته هست.و نهایتا ارزش در معرض خطر با هستفاده از رویکردهای واریانس/کوواریانس،شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو تبیین گردید.


تصمیم گیری ، یا شکار مناسب ترین گزینه !66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews