بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی مدیریت زنجیره تأمین


بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی مدیریت زنجیره تأمین
از رموز موفقیت ساوقتهای برتر می‏توان به داشتن فرهنگ بازارگرایی از یک طرف وایجاد یک زنجیره ارزش آفرین از طرف دیگر اشاره کرد.


بررسی اصول پنجگانه مدیریت کیفیت جامع
ساوقتهایی که به مشتری خود توجه داشته و سعی می‏نمایند محصولاتی را با بالاترین کیفیت در سریع ترین وقت ممکن با کمترین هزینه به مشتری ارائه نمایندوبه دنبال این هستند بدانند چه نوع ارزشهایی برای جذب مشتری مورد نیاز هست.پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بازارگرایی وعملکرد ساوقت با تأکید بر متغیرمیانجی هستراتژی مدیریت زنجیره تأمین صورت گرفته هست.


تصمیم گیری ، یا شکار مناسب ترین گزینه !
جامعه آماری تحقیق مدیران شرکت و مدیران فروش شرکت های فروش و پخش مواد غذایی بوده هست،که از میان اونها با هستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده 200 نفر انتخاب و برای اونها از طریق ایمیل پرسشنامه ارسال شد ودر نهایت پس از پیگیری 86 پرسشنامه وصول شد.


سازمان فراجو ،ساختاری فراخور عصر تحولات کنونی
این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‏باشد و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری هستفاده گردید.یافته های تحقیق بیانگررابطه معنادار بازارگرایی و عملکرد ساوقت می‏باشدوهمچنین یافته ها نشان می‏دهد که هستراتژی مدیریت زنجیره تأمین تأثیر بازارگرایی بر عملکرد ساوقت را تعدیل می‏کند.


بحران آزادی رمز وراز وجودی


مهارتهای ارتباطی : زیر بنای مدیریت بهره ور


66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews