بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بیمه مرکزی ج.ا.ایران


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بیمه مرکزی ج.ا.ایران
امروزه منابع انسانی مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی ساوقت‌ها به شمار رفته و موفقیت ساوقت‌ها در گرو توسعه و توانمندسازی اونان می‌باشد.


بررسی راههای مشارکت اولیای دانش آموزان در امور آموزشگاهها از دیدگاه مدیران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 80-79
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد کارکنان شرکت بیمه مرکزی پرداخته شد.


بررسی وضعیت ارزشیابی کارکنان در آموزش و پرورش
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود.


بررسی نیاز های خود بالندگی مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر ارومیه در سال تحصیلی 79-78
همچنین لوازم گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه هست که برای تدوین اون، از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی هستفاده شد.


مقایسه میزان تفویض اختیار در میان مدیران دبیرستان های دولتی پسرانه و دخترانه شیراز
برای سنجش سرمایه اجتماعی از ابعاد اعتماد، مشارکت، پایبندی اخلاقی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی و برای ستجش تعهد ساوقتی نیز از ابعاد تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر هستفاده شد.


فلسفه وجودی روابط عمومی در تحقق اهداف مدیران
بدین منظور، پرسشنامه‌ای متشکل از دو بخش سرمایه اجتماعی و تعهد ساوقتی طراحی و پس از تائید روایی و پایایی اون، میان افراد نمونه آماری- 151 نفر از کارکنان بیمه مرکزی- توزیع شد.


کاربرد نظریه بی نظمی در سازمانها
نتایج حاصل از بکارگیری آزمون‌های اسپیرمن و فریدمن، بیانگر تاثیر معنادار سرمایه اجتماعی و ابعاد اون بر تعهد کارکنان اداره بیمه مرکزی بود.


راهکارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنان
ضمن اینکه میان ابعاد سرمایه اجتماعی نیز، اعتماد متقابل به عنوان مهمترین بعد انتخاب شد.


مفاهیم و فلسفه مدیریت کیفیت جامع
همچنین میان ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخگویان با رضایت اونان رابطه‌ای مشاهده نشد.

در انتها نیز با بکارگیری آزمون دوجمله‌ای وضعیت موجود متغیرها مورد بررسی برنامه گرفتند که تمامی متغیرها بجز پایبندی اخلاقی مدیران در سطح مطلوبی برنامه گرفتند.
78 out of 100 based on 23 user ratings 698 reviews