تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده از دیدگاه مشتریان خرده فروشی ها (مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه شهر کرج)


تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده از دیدگاه مشتریان خرده فروشی ها (مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه شهر کرج)
از دیرباز مدیران به دنبال فهم این مهم بوده اند که تبلیغات چگونه بر تصمیمات مصرف نمايندگان تاثیر می گذارد.


مقایسه میزان تفویض اختیار در میان مدیران دبیرستان های دولتی پسرانه و دخترانه شیراز
لذا در پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف نمايندگان فروشگاه های رفاه شهر کرج بررسی گردید.


فلسفه وجودی روابط عمومی در تحقق اهداف مدیران
تاثیر تبلیغات اینترنتی که منجر به رفتار مصرف نماينده می گردد، از طریق محرک های تبلیغات بر واکنش رفتاری با حضور ابعاد متغییر میانجی فرآیند هدایت سنجیده می شود.


کاربرد نظریه بی نظمی در سازمانها
ابعاد فرآیند هدایت در این پژوهش، واکنش شناختی، واکنش عاطفی و نگرش در نظر گرفته شده هست.


راهکارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنان
جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان فروشگاه های رفاه شهر کرج می باشد.


مفاهیم و فلسفه مدیریت کیفیت جامع
از این جامعه، تعداد 267 نفر نمونه انتخاب گردید و به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه هستاندارد در 5 فروشگاه رفاه توزیع گردید.


بهره گیری از علم ترغیب
روایی پرسش نامه با هستناد به نظر اساتید و تحلیل عاملی مورد تاًیید برنامه گرفت و پایایی پرسش نامه بر پايه آلفای کرونباخ بدست آمده (817/0) مطلوب ارزیابی گردید.


تحول بنیادین به روشی آرام
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، هستنباطی و همچنین معادلات ساختاری با هستفاده از نرم افزارهای SPSS ، AMOS بهره برده شد.


شتاب بخشی به یادگیری تیمی
در نهایت نتایج پژوهش نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار هست و تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرفی مشتریان فروشگاه های رفاه اثرگذار هست.
60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews