بررسی رابطه نسبت های بدهی با سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطه نسبت های بدهی با سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اين پژوهش تحت عنوان بررسي ارتباط بين نسبت های بدهی و سود تقسیمی سهام در شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار شهرستان تهران در بازه وقتي 1390-1381 انجام گرديد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي ارتباط متغيرهاي نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی بلند مدت و نسبت ضریب مالکانه با سود تقسیمی سهام براي كمك به سرمايه گذاران در تصميم گيري بهتر براي خريد يا نگهداري سهام مي باشد.


راهکارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنان
براي تجزيه و تحليل داده ها از روش داده هاي تركيبي و با هستفاده از نرم افزارe-views هستفاده شده هست.


مفاهیم و فلسفه مدیریت کیفیت جامع
پس از تجزيه وتحليل داده ها مشخص گرديد كه نسبت های بدهی با سود تقسیمی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران دارای همبستگی معنادار می باشند.


بهره گیری از علم ترغیب


تحول بنیادین به روشی آرام


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews