بررسی اثر گونه های شخصیتی برون گرا و درون گرا بر تعهد سازمانی در سازمان توسعه صنایع اتمی


بررسی اثر گونه های شخصیتی برون گرا و درون گرا بر تعهد سازمانی در سازمان توسعه صنایع اتمی
در این پژوهش به بررسی اثر تیپ های شخصیتی برون گرا و درون گرا بر تعهد ساوقتی کارکنان ساوقت توسعه صنایع اتمی پرداخته شده هست.


بررسی میزان تعهد شغلی معلمان مدارس ابتدایی راهنمایی و متوسطه ی شهرستان بناب
لوازم پژوهش پرسشنامه و روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع اسنادی میدانی هست.


بررسی نظرات دانش آموزان سال پنجم دبستان های ناحیه 3 شهر اصفهان در مورد عملکرد معلمانشان
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی ساوقت توسعه صنایع اتمی هست که تعداد اونها 166 نفر هست که با هستفاده از فرمول کوکران تعداد 114 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند.


بررسی کارآیی بیرونی آموزش های فنی و حرفه ای نظام جدید آموزش متوسطه ی استان آذربایجان غربی
نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد که تیپ های شخصیتی برون گرا و درون گرا بر تعهد ساوقتی در ساوقت توسعه صنایع اتمی اثر دارد.


اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد سازمان
همچنین تیپ شخصیتی برون گرا بر تعهد هنجاری و عاطفی اثر نداشته و تیپ شخصیتی درون گرا بر تعهد مستمر و هنجاری اثر نداشته هست.


مدیریت دولتی نوین گامی به سوی بهره وری در اداره امور عمومی
از مجموع شش فرضیه فرعی تحقیق تنها دو فرضیه تایید شد.


روش های اندازه گیری بهره وری در واحد های خدماتی
این دو فرضیه بیان می کند که تیپ شخصیتی برون گرا بر تعهد مستمر و تیپ شخصیتی درون گرا بر تعهد عاطفی اثر گذار هست.


بهبود بهره وری از طریق مشارکت نیروی انسانی
همچنین طبق یافته های جانبی این پژوهش، مشخص شد که میانگین تعهد عاطفی در کارکنان با تیپ شخصیتی برون گرا بیشتر از کارکنان با تیپ شخصیتی درون گرا هست.


مدیریت کیفیت فراگیر در عمل (‏‎T.Q.M‎‏)
همچنین میانگین تعهد هنجاری در کارکنان با تیپ شخصتی برون گرا بیشتر از کارکنان با تیپ شخصیتی درون گرا و همچنین تعهد مستمر در کارکنان با تیپ شخصیتی درون گرا بیشتر از کارکنان با تیپ شخصیتی برون گرا هست.
72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews