شایستگی های منابع انسانی و رابطه آن با استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت مهندسین مشاور آذرآب اندیش


شایستگی های منابع انسانی و رابطه آن با استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت مهندسین مشاور آذرآب اندیش
هر شرکتی تلاش می کند تا نیازها و خواسته های مشتریان خود را بر آورده کرده و در نهایت رضایت اونان را جلب کند.


ایجاد بستر فرهنگی مناسب (‏‎5S‎‏) برای حفظ استمرار بهبود کیفیت
برای دستیابی به این مهم و در نتیجه موفقیت در کسب و کار، لازم هست تا شرکت، هستراتژی کسب و کار را متناسب با وقت فعلی و با پیش بینی اتفاقات آینده تدوین کند و با توجه به تغییرات تکنولوژی و نیز رفتار مصرفی مصرف نمايندگان، اون را بازنگری کند تا در کسب و کار خود موفق شود.


اندازه گیری میزان خلاقیت مدیران و کارکنان
از طرفی هستراتژی واحدهای وظیفه ای خود را نیز بر پايه هستراتژی کسب و کار تدوین و اجرا نماید تا در نهایت به اهداف ساوقتی برسد.


کاربرد سیستم ‏‎HR‎‏ جهت همسویی استراتژی و فرهنگ سازمانی
برای رسیدن به این اهداف، لازم هست شرکت، کارکنان شایستهای داشته باشد .برای داشتن کارکنان شایسته، شرکت نیازمند معیارهایی هست تا کارکنان جدید را بر پايه اون جذب کند و نیز کارکنان فعلی را آموزش و توسعه دهد و مربیگری نماید؛ این معیارها، مدل شایستگی های کارکنان نام دارد.


تفویض اختیار : اصل فراموش شده
بنابراین شرکت برای اینکه بداند در مسیر درستی برای موفقیت کسب و کار قدم بر می دارد، باید به رابطه بین شایستگیهای منابع انسانی با هستراتژیهای منابع انسانی و کسب و کار واقف شود .


انسان از دیدگاه علوم رفتاری در سازمانها
این تحقیق به بررسی رابطه شایستگیهای منابع انسانی با هستراتژیهای کسب و کار و هستراتژیهای منابع انسانی در شرکت مهندسین مشاور آذرآب اندیش پرداخته هست.


جهانی سازی مدیریت منابع انسانی
جامعه آماری اون شرکت مهندسین مشاور آذر آب اندیش در اردبیل میباشد.


مدیریت رفتارهای سازمانی و کاربری تکنولوژی
این تحقیق از نوع تحقیقات میدانی- پیمایشی هست و برای جمعآوری داده ها از لوازم پرسشنامه هستفاده شده هست.


چالش های مدیریتی نظریه آشوب
از نظر روش گردآوری دادهها روش مورد هستفاده، روش توصیفی-تحلیلی و همبستگی میباشد.

با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول تحقیق درباره رابطه شایستگیهای منابع انسانی با هستراتژیهای کسب و کار مورد تأیید برنامه گرفت،.

فرضیه دوم در باره رابطه شایستگیهای منابع انسانی با هستراتژیهای منابع انسانی رد شد، ولی فرضیه فرعی 5 در مورد رابطه هستراتژی منابع انسانی از نوع سرباز وفادار با شایستگیهای منابع انسانی و فرضیه فرعی 7 در مورد رابطه هستراتژی منابع انسانی از نوع متخصص متعهد با شایستگیهای منابع انسانی تأیید شدند.

فرضیه سوم درباره رابطه هستراتژیهای منابع انسانی با شایستگیهای منابع انسانی تأیید شد.

شرکت مربوطه، از نتایج این تحقیق، میتواند به رابطهی شایستگیهای منابع انسانی خود با هستراتژیهای کسب و کار و منابع انسانی پی ببرد و در جهت هماهنگی هر چه بیشتر اونها گام بردارد.

بنابراین انتظار میرود شرکت مربوطه، بررسی کند که متولیان منابع انسانی، به چه میزانی این شایستگیها را دارا میباشند.

همچنین این مدل را با توجه به شرایط بومی و شرایط خود شرکت تغییر دهد و از اون به عنوان معیاری برای فعالیتهای منابع انسانی هستفاده نماید.

بهتر هست شرکت مربوطه زیرساختهای لازم برای کسب این شایستگیها را فراهم نماید و به مدیریت منابع انسانی دیدگاهی هستراتژیک داشته باشد و همه این فعالیتها را بر پايه هستراتژی کسب و کار شرکت اجرا کند .
66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews