بررسی تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان در شرکت سرمایه‌گذاری صنایع فلزات و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی


بررسی تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان در شرکت سرمایه‌گذاری صنایع فلزات و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی
امروزه ساوقت های کشور به مانند سایر ساوقت های جهان ناگزیرند تا با دیگر ساوقت ها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند از این رو اونها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده ،به عبارت دیگر اونها چاره ای ندارند جر اینکه نوآور باشند.


جهانی سازی مدیریت منابع انسانی
پژوهش حاضر به با هدف تعیین تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان در شرکت سرمایه گذاری صنایع فلزات و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی اجرا شد .مطالعه حاضر از نوع علی پس رویدادی و از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود.


مدیریت رفتارهای سازمانی و کاربری تکنولوژی
جامعه آماری شامل97 نفر از کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع فلزات و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی هست .


چالش های مدیریتی نظریه آشوب
دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های هستاندارد مدیریت دانش پروبست(1998) و نوآوری هستفاده گردیده هست که از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده هست.پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین تمامی کارکنان توزیع شد.


چالشهای نوین مدیریت صنایع در قرن 21 جهت دستیابی به رقابت جهانی
تجزیه و تحلیل دادها با هستفاده از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون انجام گرفت .


پنج شاخص بهبود فضای کار
نتایج پژوهش این موضوع را تایید نمود که مدیریت دانش و مولفه های اون بر نوآوری کارکنان تاثیر مستقیم دارد.


مدیریت کیفیت جامع


راهکاری در تجارت


60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews