طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش سطح هوش رقابتی ( مطالعه موردی صنایع غذایی شهر تبریز)


طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش سطح هوش رقابتی ( مطالعه موردی صنایع غذایی شهر تبریز)
تحقیق حاصل با عنایت به اهمیت روزافزون سنجش مسائل کیفی به خصوص در ارتباط با سطح هوش رقابتی و همچنین در جهت بهبود مستمر عملکرد مدیران تصمیم گیر هستراتژیک ساوقت با هستفاده از ریاضیات فازیتدوین گردیده هست .


بنیاد های مشارکت در نظام مدیریت و تصمیم گیری
هدف اصلی شامل طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش سطح هوش رقابتی در کارخانجات صنایع غذایی شهر تبریز می باشد و به دنبال اون دستیابی به اهداف فرعی شامل تعیین سطح هوشمندی در چهار بعد 1 – تجاری (بازار ) 2 - رقبا 3 – تکنولوژیکی 4 – راهبردی و اجتماعی کارخانجات مذکور با هستفاده از منطق فازی مد نظر می باشد .


استراتژی ارتقای بهره وری عرضه محصولات جدید
روش تحقیق با هستفاده از طریق نمونه گیری از 5 شهرک صنعتی شهر تبریز به تعداد 51 شرکت از کل کارخانجات صنایع غذایی با هستفاده از فرمول کوکران بوسیله تنظیم و طراحی پرسشنامه کتبی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام گردید پس از آزمون پایایی پرسشنامه بوسیله ضریب آلفای کرونباخ نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها با هستفاده از ریاضیات فازی و نرم افزار مطلب اقدام گردید .


نقش هدف گذاری در انگیزش و عملکرد کارکنان
با توجه به تحلیل های انجام یافته میزان هوشمندی رقابتی در کارخانجات صنایع غذایی شهر تبریز برابر با 08/50 در بازه [100 ، 0 ] بدین ترتیب درجه عضویت یا به عبارتی مقادیر فازی هوش رقابتی در این کارخانجات 984/0 در سطح متوسط و016 /0در سطح با لا می باشد .


مهندسی مجدد فرایند کسب و کار
وبه تفکیک یافته های چهار سپس هوشمندی رقابتی کارخانجات مذکور به شرح ذیل بیان می گردد 1- شاخص اول (هوش بازاری- تجاری) برابر با مقدار 50/28 در بازه [100 0] می‌باشد.


هماهنگ سازی بودجه های سالانه با طرحهای استراتژیک
بدین ترتیب، درجه عضویت یا بعبارتی مقادیر فازی هوش رقابتی شاخص اول، در کارخانجات صنایع غذایی ، 99/.


واگذاری اختیار در سازمان پروژه
در سطح متوسط و 01/ در سطح بالا می‌باشد.


هدف استراتژیک در تامین تکنولوژی اطلاعات از منابع بیرونی
2- شاخص دوم (هوش رقبا) برابر با مقدار 59/3 در بازه [100 0] می‌باشد.


نگرشهای مختلف به مدیریت تولید در دهه اخیر
بدین ترتیب، درجه عضویت یا بعبارتی مقادیر فازی شاخص دوم، هوش رقبا، در کارخانجات صنایع غذایی ، 81/.

در سطح متوسط و 19/ در سطح بالا می‌باشد.

3- شاخص سوم (هوش تکنولوژیکی) برابر با مقدار 58/4 در بازه [100 0] می‌باشد.

بدین ترتیب، درجه عضویت یا بعبارتی مقادیر فازی شاخص سوم، هوش تکنولوژیکی ، در کارخانجات، 83/.

در سطح متوسط و 17/ در سطح بالا می‌باشد.

4- شاخص چهارم (هوش راهبردی و اجتماعی) برابر با مقدار 48/63 در بازه [100 0] می‌باشد.

بدین ترتیب، درجه عضویت یا بعبارتی مقادیر فازی شاخص چهارم، در کارخانجات صنایع غذایی تبریز، 03/.

در سطح پایین و 97/ در سطح متوسط می‌باشد .
78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews