ارائه مدلی هیبریدی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) جهت ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران


ارائه مدلی هیبریدی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) جهت ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران
اکثر ساوقت‌ها و شرکت‌ها در دنیای رقابتی امروز به دنبال ایجاد مکانی در فضای مجازی برای خود هستند، و اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقدام در این عرصه ایجاد وب سایت می‌باشد.


واگذاری اختیار در سازمان پروژه
در عین حال اغلب اون‌ها دانش شفاف و اطلاعات جامعی درباره چگونگی عملکرد موفقیت آمیز وب‌سایت‌هایشان و این که چگونه می‌توان شکاف بین وضعیت موجود و ایده آل را پوشش داد، ندارند.


هدف استراتژیک در تامین تکنولوژی اطلاعات از منابع بیرونی
هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدلی هیبریدی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری چند معیاره جهت ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران می‌باشد.


نگرشهای مختلف به مدیریت تولید در دهه اخیر
بدین منظور در گام اول با مرور ادبیات تحقیق به بررسی مدل‌های مختلف ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب پرداخته شده هست.


کالبد شکافی و آسیب شناسی مدیریت پروژه
پس از نهایی شدن این شرایط با هستفاده از نظر خبرگان و کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش صنعت هواپیمایی، در گام دوم از روش دیمتل به منظور تعیین ساختار روابط بین معیارها، و در گام سوم، از فرایند تحلیل شبکه‏ای جهت تعیین وزن هر یک از معیارها با توجه به وابستگی و بازخورد هستفاده شد.


تاثیر مستقیم کنترل موجودی کالا بر سود آوری شرکتها
در گام آخر این تحقیق با هستفاده از روش ویکور به رتبه بندی سه شرکت معتبر در صنعت هواپیمایی ایران پرداخته شد.


نقش گروههای ذی نفوذ در فرآیند خط مشی گذاری عمومی
نتایج بدست آمده از روش دیمتل ارتباطات درونی و بیرونی میان معیارهای مدل ارزیابی اثربخشی مبتنی بر وب را نشان می‌دهد.


کیفیت و مدیریت در سازمان
نتایج حاصل از فرایند تحلیل شبکه‏ای بیانگر این هست که «قابلیت اعتبار» در رتبه اول از لحاظ وزن و اهمیت در میان کل معیارهای مدل برنامه گرفته هست و پس از اون معیارهای «محصول با ارزش اضافه کرده بالا» و «شخصی سازی» به ترتیب به عنوان مهم‌ترین شاخص‌ها بالاترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند.


نقش توسعه منابع انسانی در اثر بخشی تبلیغات بازرگانی
نتایج حاصل از روش ویکور نیز نشان دهنده این هست که شرکت هواپیمایی ماهان کمترین فاصله را با حالت ایده آل از لحاظ وزن بدست آمده در روش فرایند تحلیل شبکه‏ای برای شاخص‌های مدل ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب دارد.
60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews