بررسی رابطه اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


بررسی رابطه اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه اخلاق کاري با رضايت شغلي در معاونت برون‌مرزي ساوقت صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته هست.


گامی به سوی مدیریت کیفیت فراگیر: مدل چنگال مدیریت کیفیتی
افزايش بهره‌وري در هر ساوقتي بستگي به شرایط تأثيرگذار بر رايشان رضايت شغلي کارکنان دارد و در اين بين رايشانکرد اخلاقي هر ساوقتي براي مديران اون از اهميت ايشانژه‌اي برخوردار هست.


آموزش مدیران مبتنی بر رویکرد حاکمیت خوب
نمونه شامل 85 نفر از کارمندان معاونت برون‌مرزي ساوقت صداوسيما بوده هست.


بررسی روش محک زنی در یک نمونه از صنایع
شيوه نمونه‌گيري به روش تصادفي سيستماتيک انجام گرفت.


از حقوق و کرامت انسانی تا طرح تکریم شورایعالی اداری
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که متغير علاقه به کار بر رضايت شغلي کارکنان اثر مستقيم دارد.


مدیریت ارزش در بخش دولتی
ساير متغيرهاي مورد بررسي مانند پيشتکار و جديت در کار، روابط انساني سالم در کار و روح جمعي و مشارکت در کار با متغير رضايت شغلي ناهمبسته هستند و در مدل خطي بازگشتي سهمي ندارند.


کنترل فرایندهای مدیریت کیفیت فراگیر و تضمین کیفیت
ضريب تعيين نشان مي‌دهد 5/23% از تغييرات متغير رضايت شغلي وابسته به متغير مستقل دلبستگي و علاقه به کار بوده و از اون منتج مي‌شود و 5/76% از تغييرات متغير وابسته رضايت شغلي به شرایط تصادفي و ناشناخته غيرقابل پيش‌بيني مرتبط هست.


مدیریت دارایی ها


آیا آموزش تکنسینها را جدی می گیرید؟


92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews