تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران


تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران
در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و و واکنش سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران هستیم.برای سنجش شاخص اعتماد بیش از حد مدیریتی از دو معیار مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری بیش از حد در داراییها و برای سنجش واکنش سرمایه گذاران از دو معیار بازده سهام و حجم معاملات هستفاده شده هست. نمونه ی آماری ازبین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارشهرستان تهران شامل 109 شرکت طی سالهای 1391 تا1385می باشد.روش آماری مورداستفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده درپژوهش داده های "تلفیقی/ترکیبی "است.یافته های پژوهش نشان می دهد که سهامداران به سرمایه‌گذاری بیش از حدِ شرکت در دارایی‌ها به عنوان یک نقطه‌ی قوت می‌نگرند.


ارزیابی متوازن، ابزار پیشبرد استراتژی
و همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی (% مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و % اعضای غیرموظف هیئت مدیره) بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذران تاثیر ندارد.


مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران


مدیریت رقابتی در گرو جذب منابع انسانی


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews