تاثیر عوامل انگیزشی بر کارایی کارکنان اداره آموزش پرورش شهرستان کاشمر


تاثیر عوامل انگیزشی بر کارایی کارکنان اداره آموزش پرورش شهرستان کاشمر
هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر شرایط انگیزشی بر کارایی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر می باشد.


آسیب شناسی مدیریت بازار یابی ( بخش دوم )
که جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر هست که در سال 1393 مشغول به خدمت بودند روش پژوهش کاربردی ازنوع میدانی و توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل10مدیر و 7معاون و33 کارکنان هست روش نمونه گیری سرشماری می باشد برای اندازه گیری انگیزش و کارایی، از دو پرسش نامه هکمن والدهام الهام گرفته شده هست که با نظر هستاتید تعقییراتی در گویه ها ایجاد شده که به پرسشنامه خود ساخته تبدیل شده هست.


آنچه درباره تصمیم گیری در سازمان نمی دانید
که پرسشنامه انگیزش شامل40 سوال و پرسشنامه کارایی شامل 26 سوال هست برای تجزیه تحلیل داده ها جمع آوری شده در بخش توصیفی از توزیع فروانی،فروانی %ی،میانگین و انحراف معیارو نمودار های داده شده هستفاده شده و در بخش هستنباطی برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف هستفاده شده هست در نتیجه میزان ضریب همبستگی بدست آمده نشان می دهدکه بین انگیزه و کارایی کارکنان رابطه معناداری وجود داردو همچنین بین انگیزه و کارایی کارکنان اداره آموزش و پرورش توزیع داده نرمال بربرنامه بوده هست

چگونه مدیران رهبر می شوند ؟ ( بخش دوم )


72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews