بررسی عوامل موثر بر پذیرش هوش تجاری به عنوان یک سرویس


بررسی عوامل موثر بر پذیرش هوش تجاری به عنوان یک سرویس
با پیشرفت فناوری اطلاعات در دنیای رقابتی امروز، ساوقتها برای بقاء در بازار جهانی به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند، یکی از شاخههای فناوری اطلاعات که امروزه بیش از پیش مورد توجه مدیران برنامه گرفته، هوش تجاری هست اما بسیاری از ساوقتها به دلیل هزینههای هنفرمود، زیرساختهای موردنیاز و ....


چگونه مدیران رهبر می شوند ؟ ( بخش دوم )
از پیادهسازی این سیستم اجتناب مینمايند لذا می توان برای رفع این مشکل اون را با نرم افزار به عنوان سرویس ادغام نمود.


عادات بد کارمندان ؛ تیپ شناسی کارمندان سازمان و مدیریت آن ها ( بخش اول )
نرم افزار به عنوان سرویس بخشی از رایانش ابری هست که یک مدل جدید ارائه سرویس میباشد که برنامههای کاربردی را از طریق اینترنت برای مشتریان فراهم میکند.


چگونه یک کسب و کار موفق ایجاد کنیم
در زمینه پذیرش هوش تجاری به عنوان یک سرویس تا بحال پژوهشهای بسیار کمی انجام شده که اغلب بصورت کیفی بوده هست؛ در این پژوهش سعی شده به صورت کمی و مطالعه میدانی پذیرش هوش تجاری به عنوان سرویس مورد بررسی برنامه گیرد.


رهنمودهایی برای روند ممیزی داخلی
شرایط زیادی در پذیرش هوش تجاری به عنوان یک سرویس موثر هستند و ساوقتها باید بطور نظاممند این شرایط را پیش از تصمیمگیری به پذیرش، ارزیابی نمایند.


سازمانتان را دوباره طراحی کنید ! حتی اگر از بهترین ها هستید
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شرایط موثر بر پذیرش هوش تجاری به عنوان یک سرویس در شرکتهای ایرانی صورت گرفتهاست.


مبانی مدیریت کیفیت جامع در 14 آموزه دمینگ
در این پژوهش، برای بررسی مطالعات پیشین و شناسایی شرایط از روش فرا ترکیب هستفاده شدهاست؛ سپس شناسایی شرایط اونها را در سه گروه فناوری، ساوقت و محیط طبق چارچوب TOE طبقهبندی کردیم.


بنچ مارکینگ ‏‎(BENCHMARKING)‎‏ یا یادگیری از دیگران (2 )
پس از اون به وسیله نظر سنجی خبرگان 4 عامل حذف و در نهایت 38 عامل به عنوان شرایط تاثیرگذار در پذیرش هوش تجاری به عنوان یک سرویس، در مدل مفهومی پژوهش برنامه گرفتند.


گسترش عملکرد کیفیت
جهت آزمودن مدل، مطالعه موردی در چندین شرکت که در حال پیادهسازی و یا اجرای هوش تجاری بودند،انجام گردید و در نهایت با هستفاده از تکنیکهای مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS جهت تجزیه و تحلیل دادهها هستفاده شد.

یافتهها بیانگر اون هست که تمام شرایط شناسایی شده در پذیرش هوش تجاری به عنوان سرویس، موثر هستند.
78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews