طراحی و تدوین سبک مناسب رهبری برای ارتقاء سطح عملکرد کارکنان صف و ستاد (مطالعه موردی شعبات بانک سپه شهر سمنان)


طراحی و تدوین سبک مناسب رهبری برای ارتقاء سطح عملکرد کارکنان صف و ستاد (مطالعه موردی شعبات بانک سپه شهر سمنان)
موسسه مالي‌ها و موسسات مالی از جمله ساوقت‌هایی هستند که سبک رهبری و عملکرد کارکنان اونها به جهت ارتباط مستقیم با امت و اثرگذار بر اقتصاد جامعه حائز اهمیت می‌باشد.


مطالعه توان نیروی انسانی کارشناسان مرکز آمار ایران
از سویی سبک رهبری و مدیریت می‌تواند بر ابعاد مختلف ساوقت،‌ از جمله نیروی انسانی موثر واقع گردد.


نحوه استفاده از خدمات آموزشی زنان در مشاغل دانشگاهی
در این میان کارکنان،‌ به جهت اهمیتی که در ساوقت دارند، می‌توانند با افزایش راندمان و بهره وری موجبات پیشرفت و تعالی ساوقت را فراهم آورند و بی‌توجهی به وظایف نیز می‌تواند اثری معکوس داشته باشد.


بررسی و تعیین انگیزه‌های شغلی پرستاران شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تحقیق حاضر که به روش توصیفی – پیمایشی اجرا گردیده هست بدنبال اون هست که مناسب‌ترین سبک رهبری را به مدیران شعب موسسه مالي سپه شهر سمنان پیشنهاد نماید ضمن اونکه سبک فعلی مدیران را نیز شناسایی نماید.


طرح انگیزشی در جهت دستیابی به ایجاد نظام شایستگی
بر همین پايه با توزیع دو نمونه پرسشنامه به مدیران و کارکنان، و طرح یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مشخص گردید که بین سبک رهبری مدیران و عملکرد کارکنان به میزان 0/67 رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/05).


مدیریت منابع انسانی در مراکز تحقیقات صنعتی کاربردی گ
بررسی سایر متغیرها نیز بیانگر اون بود که سبک رهبری آزادمنشانه به میزان 0/72، سبک رهبری تلفیقی به میزان 0/66 و سبک رهبری خودکامه به میزان 0/51 از نظر پاسخگویان با عملکرد کارکنان رابطه معنی دار داشته هست.


مدیریت و سازماندهی در مراکز تحقیقات صنعتی کاربردی
نکته حائز اهمیت در تبیین نیم رخ سبک رهبری در حال حاضر مدیران شعب موسسه مالي سپه شهر سمنان مشخص گردید که در حال حاضر سبک رهبری مدیران فوق، به سمت رهبری خودکامه (وظیفه مدار) سوق یافته که هدف از اون صرفا بهره وری بالا می‌باشد در صورتی که از نظرکارکنان، سبک رهبری تلفیقی می‌تواند موجبات افزایش روحیه بالا و افزایش بهره وری را منجر گردد.


بررسی نقش مدیریت عالی در سیستمهای کیفیت جامع
در نهایت پیشنهاد می‌گردد که مدیران شعب موسسه مالي سپه شهر سمنان، با تغییر سبک مدیریتی خود از سبک رهبری خودکامه به تلفیقی موجبات افزایش عملکرد و بهره وری را فراهم نمایند.


کنترل عملکرد سیستم طرحهای تحقیقاتی در مراکز تحقیقات صنعتی کاربردی72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews