رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی


رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی
بند تداوم فعالیت یکی از ابزارهای اطلاع رسانی ویژه حسابرسان می باشد که موسسات حسابرسی با هستفاده از این ابزار،استفاده نمايندگان از صورتهای مالی را در درک بهتر از وضعیت مالی و غیر مالی شرکتها یاری می رساند این موضوع سبب می شود که شرکتها نیز با آگاهی از این امر همواره سعی نمايند خود را از معرض دریافت گزارشات حسابرسی تعدیل شده به ویژه گزارشات حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت دور کرده و همواره سعی نمايند ترتیباتی را مهیا نمایند که حسابرس را قانع نمايند تا بندی در این خصوص در نقل درج ننماید.


عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در ایران با تاکید بر درآمدهای نفتی
این تحقیق به بررسی رابطه میان اندازه موسسه های حسابرسی و بند تداوم فعالیت در نقل حسابرسی پرداخته هست.


تاًثیر نوسانات نرخ ارز بر رابطه مبادله بخش کشاورزی در ایران
برای بررسی این موضوع کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار شهرستان تهران که طی سال های 1382 تا پایان سال 1391 بند تداوم فعالیت دریافت کرده بودند، مورد بررسی برنامه گرفتند.


مدل‌سازی کینزی جدید دورهای تجاری در چارچوب معادلات تفاضلی (کشورهای منا، رویکرد رگرسیون کوانتایل)
در این تحقیق مدل تحلیل رگرسیون چندگانه هستفاده شده هست.


برآورد تابع مصرف کشورهای منتخب با استفاده از داده‌های تلفیقی
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، از نرم افزارهای آماری EViews و SPSS هستفاده شده هست.


ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش‌بینی تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج نشان می دهد بین وجود بند مشروط در مورد تداوم فعالیت در نقل حسابرسی شرکتهایی که تحت فشار مالی هستند و توسط موسسات حسابرسی گروه اول و دوم (با کیفیت بیشتر) مورد حسابرسی برنامه می گیرند، رابطه منفی معنادار وجود دارد از طرفی بین وجود بند مشروط در مورد تداوم فعالیت در نقل حسابرسی شرکتهایی که تحت فشار مالی هستند و توسط موسسات حسابرسی گروه سوم و چهارم مورد حسابرسی برنامه می گیرند، رابطه مثبت معنادار وجود دارد.


بررسی پایداری مالی و شوک‌های مالی در ایران
همچنین نتایج این پژوهش نشان دهنده ارتباط معکوس و معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها و همچنین ارتباط معنادار و معکوسی بین خطر نوع اول و موسسات حسابرسی نوع سوم و چهارم می باشد.


ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران


رابطه میان رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی در ایران


60 out of 100 based on 45 user ratings 470 reviews