مطالعه زیرساختارهای تعیین‏کننده اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران


مطالعه زیرساختارهای تعیین‏کننده اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران
مدت مدیدی هست که بسیاری از پژوهشگران به رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی علاقمند هستند.


ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران
اما همچنان یک سئوال پابرجاست: اگر توسعه مالی تا این حد برای رشد خوب هست، چرا بسیاری از کشورها به لحاظ مالی توسعه‏نیافته هستند؟ به تعبیر دیگر، چرا برخی اقتصادها سیستم‏ها و بازارهای مالی کارآمد را توسعه داده‏اند، در حالی که سایرین خیر؟ یکی از مسائلی که در این ارتباط بسیار بر اون تأکید شده هست اما تأثیر اون را رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی مستقیماً مورد بررسی برنامه نگرفته هست، توجه به زیرساختارهایی هست که می‏توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین‏نماينده ایفاء نمايند.


رابطه میان رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی در ایران
تحقیق حاضر با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه‏متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص‏های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با هستفاده از روش تجزیه مولفه‏های اصلی هستخراج شده هست، با لحاظ نمودن زیرساختارهایی از جمله درجه باز بودن تجاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم، مالکیت دولتی موسسه مالي‏ها، ساختار مالی، درآمدهای نفتی دولت و نیز شاخص صدور چک‏های بلامحل پرداخته هست.


بررسی تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی
یافته‏های این تحقیق گویای اون هست که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می‏دهد، نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با حضور شاخص درجه باز بودن تجاری این ادعا را بجز در مورد شاخص بدهی‏های نقدی رد می‏کند و در مورد نسبت دارایی‏های موسسه مالي‏های تجاری به تولید ناخالص داخلی نیز رابطه علّیت معکوس تضعیف می‏شود.


بررسی سیاست پولی و آزمون فرضیه "شانس خوب" در ایران، از منظر هدف‌گذاری و تقاضای پول ( 1/ 1368 الی 4/ 1389)
همچنین، نتایج آزمون سه‏متغیره با حضور شاخص سهم درآمدهای نفتی دولت و نیز نرخ تورم، این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص‏های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص‏ها نشان می‏دهد که این رابطه علّی یک‏طرفه تضعیف می‏شود.


به کارگیری مدل بنیش جهت پیش بینی تقلب و ارتباط آن با بازده سهام و کیفیت سود با رویکرد حسابداری جنایی
در حضور شاخص صدور چک‏های بلامحل نیز این حالت انفعالی در مورد شاخص‏های توسعه مالی به هستثنای شاخص‏های مرتبط با دارایی‏های موسسه مالي مرکزی و موسسه مالي‏های تجاری رد می‏شود و همچنین هیچ گونه رابطه علّی از سمت شاخص‏های توسعه مالی به رشد اقتصادی در ایران به دلیل فقدان سطوح کافی اعتماد مشاهده نمی‏شود.


بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی
نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با حضور شاخص مالکیت دولتی موسسه مالي‏ها نیز این ادعا را بجز در مورد دارایی‏های موسسه مالي‏های تجاری رد می‏کند.


بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در مورد شاخص ساختار مالی موسسه مالي‏محور نیز هر چند که نتایج الگوی دومتغیره در اکثر برازش‏های سه‏متغیره در مورد شاخص‏های تکی رد می‏شود اما در مورد شاخص چندبُعدی توسعه مالی، آزمون علّیت سه‏متغیره نیز انفعال سیستم مالی ایران در فرایند رشد اقتصادی کشور را تأیید می‏کند.


بررسی تأثیر قدرت بازار محصول و رقابت در سطح صنعت بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با لحاظ نمودن % شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان به عنوان شاخص سرمایه انسانی، با سایر زیرساختارها متفاوت هست و نه تنها این حالت انفعالی را به جز در مورد شاخص نسبت مطالبات سیستم موسسه ماليی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم موسسه ماليی رد می‏کند، بلکه گویای اون هست که توسعه مالی در حضور سرمایه انسانی علّت رشد اقتصادی بوده هست.
60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews