بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی


بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی
دانشمندان حسابداری در پژوهش های خود کیفیت بالای حسابرسی را به عنوان یک عامل اصلی که بر اعتبار اطلاعات صورت های مالی می افزاید، تائید کرده اند.


مقایسه استراتژی‌های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
یکی از عواملی که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار هست تغییر مالکیت(خصوصی سازی) می باشد.


بررسی مقایسه‌ای اثر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
از این رو این مطالعه به بررسی تاثیر تغیر مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر کیفیت حسابرسی می پردازد.


بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران
در این تحقیق از معیارهای اقلام تعهدی اختیاری و تجدید ارائه سود در صورت های مالی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی هستفاده شده هست.


بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اقتصاد زیرزمینی (مطالعه موردی منتخبی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان)
پس از اعمال محدودیت های نمونه گیری، تعداد 35 شرکت از بورس اوراق بهادار شهرستان تهران طی سال های1382تا 1389 که بیشتر از 20 %(نفوذ قابل ملاحظه) سهام اون از طرف ساوقت خصوصی سازی واگذار شده بود، مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چندگانه، و از آزمون های چاو و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی هستفاده شده هست.


بررسی رابطه بین کیفیت نهادها و بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران در سال‌های 1390-1379
همچنین، شاخص های مورد نظر در دو سال قبل(1380) و دو سال سپس واگذاری(1391) مورد بررسی برنامه گرفت.


واکنش سرمایه‌گذاران به مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با هستفاده از مدل رگرسیون ترکیبی نشان می دهد که واگذاری سهام شرکت های بورسی از طرف ساوقت خصوصی سازی، کیفیت حسابرسی این شرکت ها را افزایش می دهد.


رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها
همچنین، با افزایش % مالکیت انتقال یافته کیفیت حسابرسی نیز بهبود می یابد.
78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews