بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران


بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران
در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران طی دوره وقتی 1360تا 1390 می باشیم.


بررسی عوامل بلند مدت توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی
در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیق انجام گرفته در این مورد ذکر شده هست.


بررسی موانع گسترش نوآوری در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد: رویکرد هزینه‌های معاملاتی
در فصل سوم پس از معرفی برخی شرایط کلیدی تاثیر گذار بر نرخ ارز واقعی، روش شناسی برآورد نرخ ارز واقعی معرفی گردید، فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب و آزمون تصریح و تشخیص می باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده هست.


تاثیر بانکداری الکترونیک در رشد اقتصادی کشور ایران
اهداف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران می باشد به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم آیا نامیزانی نرخ ارز تاثیر معنی دار بر رشد اقتصادی دارد؟ روش اجرا :در این تحقیق ابتدا نرخ ارز واقعی را با هستفاده از روش هم انباشتگی برآورد نموده و پس از انجام آزمون های مربوطه نامیزانی نرخ ارز واقعی را ساخته و تاثیر اون بر رشد اقتصادی را مورد آزمون برنامه می دهیم.


بررسی تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران
نتیجه: نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معکوس و معنی دار بین نامیزانی نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می باشد.


بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و


تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی


60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews